Pomoc Materialna

 

Kontakt 

 

tel:  42 2011850

 

Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.eu

 

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ 

1. Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 10 do 31 października 2022 r., a po semestrze zimowym od 13 lutego do 14 marca 2023 r. Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w trybie doraźnym.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać również w trakcie trwania roku akademickiego, po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksymalnie 10% studentów danego kierunku studiów, którzy uzyskali rejestrację na następny semestr studiów, planowo realizują studia oraz w I części sesji egzaminacyjnej składają egzaminy i uzyskują zaliczenia. Stypendium nie przysługuje studentowi, który złożył chociaż jeden egzamin/zaliczenie w II części sesji egzaminacyjnej (poprawkowej).

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen nie niższej niż 4,5 (przy ustalaniu średniej bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń).

4. Stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta.

 ***

Stypendium socjalne na rok akademicki 2022/2023

Prawo do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 mają studenci, którzy dochód netto na jedna osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł miesięcznie.

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł, ma obowiązek przedłozyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o bieżącej sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.  Obowiązek ten ma również student-cudzoziemiec posiadający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidulanych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczonego w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy indywisualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3288 zł.

 

Uwaga!

Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wg. wzoru do pobrania poniżej.

wzoru_zaświadczenie o dochodzie 

Aby otrzymać stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

 

 Rodzaj stypendium         Należy złożyć          
Stypendium socjalne
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 9
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1 (wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne)
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 10
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 8
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Zaświadczenie potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
Zapomoga
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 7
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej.

 

Pobierz załączniki:

Komunikat Rektora z dn. 03.10.2022r. w sprawie terminów składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2022/2023

Zarzązenie Rektora z dn. 31.08.2022 r. w sprawie progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypedndium socjalne w roku akademickim 2022/2023

Komunikat Rektora z dn. 30.11.2021 r. w sprawie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy

Zarzązenie Rektora z dn. 31.08.2021 r. w sprawie progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypedndium socjalne w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora z dn. 31.09.2021r. w sprawie terminów składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Rektora z dn. 16.11.2020 r. w sprawie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2020/2021 semestr zimowy

Komunikat Rektora z dn. 16.11.2020 r. w sprawie ustalenia stopnia stypendium socjalnego w zależności od kryterium dochodowego w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora z dn. 16.09.2019 w sprawie wprowadznia Regulaminu świadczeń  dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Zarządzenie Rektora z dn. 16.09.2019 w sprawie wprowadznia Regulaminu świadczeń  dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

Regulamin Świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

 

Informacja o stypendiach

 

 

Regulamin pomocy materialnej

Zarządzenie Rektora ws. progu dochodowego

zał. 1 Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne
zał. 2 Oświadczenie studenta o wysokości średniego dochodu netto
zał. 3 Oświadczenie członków rodziny dotyczące dochodów z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź w formie karty podatkowej
zał. 4 Oświadczenie ( składamy przy dodatku mieszkaniowym)
zał. 5 Oświadczenie ( dotyczy wszystkich stypendiów )
zał. 6 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
zał. 7 Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. 8 Stypendium Rektora
zał. 9 Stypendium socjalne
zał.10 Stypendium specjalne (dla osób niepełnosprawnych)
zał.11 Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny semestr
zał.12 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
zał.13 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( dotyczy stypendium Rektora)
zał.14 Oświadczenie ( o nie utrzymywaniu się z połączonych członków rodziny)

zał.14 Oświadczenie ( o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców)

zał.15 Oświadczenie dot. wypłaty stypendium (konto bankowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne linki