Pomoc Materialna

GODZINY PRACY POMOCY MATERIALNEJ

wtorek: 13:00 – 17:00
piątek:   13:00 – 16:00
sobota:     8:00 – 15:00

Wnioski należy składać w pokoju 118 (budynek B).

e-mail: pomoc_materialna@wsinf.edu.pl 
tel. 42 27 50 155

INFORMACJE O POMOCY MATERIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

1. Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się po semestrze letnim w terminie od 15 września do 22 października, a po semestrze zimowym od 15 lutego do 18 marca. Wnioski o przyznanie zapomogi składa się w trybie doraźnym.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać również w trakcie trwania roku akademickiego, po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów mogą objąć maksimum 10% studentów danego roku, trybu i kierunku studiów, którzy uzyskali rejestrację na następny semestr studiów, planowo realizują studia oraz w I części sesji egzaminacyjnej składają egzaminy i uzyskują zaliczenia. Stypendium nie przysługuje studentowi, który złożył chociaż jeden egzamin/zaliczenie w II części sesji egzaminacyjnej (poprawkowej).

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen nie niższej niż 4,3 (przy ustalaniu średniej bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń).

4. Stypendium: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga przyznawane są na wniosek studenta.

***

Komunikatu Rektora z dnia 15 grudnia br. dotyczący stawek stypendialnych w roku akademickim 2017/2018 na okres semestru zimowego, od października 2017 do lutego 2018r . 

***

Komunikatu Rektora z dnia 28 kwietnia br. dotyczący stawek stypendialnych w roku akademickim 2016/2017 na okres od stycznia do września 2017r. 

***

KOMUNIKAT REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I UMIEJĘTNOŚCI W ŁODZI Z DNIA 25.11.2016r.
dotyczy: ustalenia stopnia stypendium socjalnego w zależności od kryterium dochodowego

Na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSIU z dnia 15.09.2016r. wprowadzam na rok akademicki 2016/2017 w zależności od osiągniętych progów dochodowych na osobę w rodzinie studenta, następujące stypendia socjalne:

1. kryterium I - stopnia obejmuje średnią dochodów do 342 zł.
2. kryterium II - stopnia obejmuje średnią dochodów 342,1 – 684 zł
3. kryterium III - stopnia obejmuje średnią dochodów 684,1 – 1043,9 zł

 

***

Uwaga!
Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta oraz członków jego rodziny będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wg. wzoru do pobrania poniżej.

wzoru_zaświadczenie o dochodzie 

Aby otrzymać stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

 

 Rodzaj stypendium         Należy złożyć          
Stypendium socjalne
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 9
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1 (wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne)
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 10
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 8
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Zaświadczenie potwierdzające uzyskane osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe
Zapomoga
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 7
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 2
 • Załącznik do Regulaminu pomocy materialnej nr 5
 • Dokumenty zgodne z Załącznikiem do Regulaminu pomocy materialnej nr 1

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej.

 

Pobierz załączniki:

Komunikat Rektora z dn 15.12.2017r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018 - semestr zimowy

 

Komunikat Rektora
Regulamin pomocy materialnej
Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora ws. progu dochodowego
Informacje o pomocy materialnej

Komunikatu Rektora z dnia 28.02.2017r.

zał. 1 Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne
zał. 2 Oświadczenie studenta o wysokości średniego dochodu netto
zał. 3 Oświadczenie członków rodziny dotyczące dochodów z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź w formie karty podatkowej
zał. 4 Oświadczenie ( składamy przy dodatku mieszkaniowym)
zał. 5 Oświadczenie ( dotyczy wszystkich stypendiów )
zał. 6 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
zał. 7 Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. 8 Stypendium Rektora
zał. 9 Stypendium socjalne
zał.10 Stypendium specjalne (dla osób niepełnosprawnych)
zał.11 Wniosek o przyznanie stypendium na kolejny semestr
zał.12 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
zał.13 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( dotyczy stypendium Rektora )
zał.14 Oświadczenie ( o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców )

zał.15 Oświadczenie dot. wypłaty stypendium (konto bankowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne linki