Dla Nauczycieli

Zapraszamy wszystkich na organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności studia podyplomowe. To doskonałe rozwiązanie na podniesienie swoich kwalifikacji, uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności.

Poniżej przedstawiamy dostępne kierunki studiów podyplomowych dla Nauczycieli:

 
Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Cel

Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej.

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Czas trwania

 • 3 semestry – w sumie 350 godzin zajęć (90 godz. wykładów i 260 godz. ćwiczeń).
 • tryb niestacjonarnym - piątki od godziny 16:00 i soboty od godziny 9:00 w cyklu tygodniowym.

Odpłatność

 • 3400 PLN płatność jednorazowa
 • 3400 PLN  - płatność ratalna (pierwsza rata 400 PLN, a następnych 10 rat po 300 PLN).

Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.


Program zajęć

Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia w zakresie:

 • systemów operacyjnych,
 • dokumentów technologii informacyjnej,
 • multimediów i grafiki,
 • urządzeń technologii informacyjnej,
 • komunikacji w Internecie, pr
 • ojektowania stron internetowych,
 • baz danych,
 • metodyki w edukacji informatycznej,
 • algorytmiki i programowania,
 • sieci komputerowych.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbycia 60 godzin praktyki pedagogicznej

Miejsce

Zajęcia i egzaminy odbywają się w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


Więcej informacji można uzyskać:
Piotr Kozłowski
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
s. 108, bud, B
E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Tel.: 42 27 50 190

Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

 

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę pedagogiczną i umiejętności metodyczne  w zakresie nauczania i wychowania, konieczne do uzyskania kwalifikacji pedagogicznych.

Uczestnicy studiów

Studia przeznaczone są dla osób mających wykształcenie kierunkowe we właściwej dziedzinie nauczania, wychowania lub opieki, chcących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne odpowiednio do nauczania właściwego przedmiotu lub rodzaju wykonywanych zajęć (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Studia adresowane są do absolwentów studiów co najmniej I stopnia i legitymujących się tytułem licencjata, inżyniera lub wyższym, chcących uzyskać kwalifikacje pedagogiczne.

Czas trwania

 • 3 semestry – w sumie 340 godzin zajęć (340 godzin dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych)
 • tryb niestacjonarnym (soboty i niedziele)

Odpłatność

 • 2.600 PLN - płatność jednorazowa
 • 3.000 PLN - płatność ratalna (12 rat x 250 PLN)

  Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego. 

Absolwent

 • Po ukończeniu studiów absolwent jest wyposażony w wiedzę pedagogiczną i psychologiczną w zakresie koniecznym do planowania i realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego odpowiednio do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.
 • Posiada umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych z wykorzystaniem treści nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć.
 • Ma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania przedmiotu lub rodzaju wykonywanych zadań (może podjąć pracę odpowiednio do wykształcenia kierunkowego i w odpowiednich typach szkół oraz placówek oświatowych) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Program zajęć:

 • Pedagogika ogólna
 • Psychologia
 • Teoria kształcenia
 • Dydaktyka przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Prawo oświatowe
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej
 • Instytucjonalna organizacja pracy pedagogicznej
 • Praktyka pedagogiczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej

Więcej informacji można uzyskać:
Piotr Kozłowski
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
s. 108, bud, B
E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Tel.: 42 27 50 190


Cel

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli. Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego.

Postawiony cel zostanie osiągnięty poprzez realizację tematyki, która obejmuje:

 • teoretyczne podstawy wczesnej edukacji
 • zdobycie wiedzy i umiejętności metodycznych w kształceniu zintegrowanym oraz w wychowaniu przedszkolnym
 • zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania i administrowania placówką edukacyjną

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Czas trwania:

 • 3 semestry – w sumie 415 godzin zajęć (130 godz. wykładów i 285 godz. ćwiczeń, seminariów i laboratoriów)
 • tryb niestacjonarny – w soboty i niedziele

Odpłatność

 • 3.000 PLN - płatność jednorazowa
 • 3.300 PLN -  płatność ratalna (12 rat x 275 PLN).

 Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.


Program zajęć

Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Teoretyczne podstawy wczesnej edukacji,
 • Podstawy prawa oświatowego,
 • Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia,
 • Diagnostyka i terapia pedagogiczna,
 • Pedagogika przedszkolna,
 • Podstawy edukacji zintegrowanej,
 • Emisja głosu,
 • Edukacja polonistyczna z metodyką,
 • Edukacja matematyczna z metodyką,
 • Edukacja środowiskowa z metodyką,
 • Edukacja artystyczna z metodyką,
 • Edukacja motoryczno - zdrowotna,
 • Metodyka wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogika zabawy,
 • Animacja teatralna,
 • Projektowanie pracy pedagogicznej,
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania,
 • Kierowanie i administrowanie placówką,
 • Umiejętności personalne - warsztaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbycia 60 godzin praktyki pedagogicznej

Więcej informacji można uzyskać:
Piotr Kozłowski
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
s. 108, bud, B
E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Tel.: 42 27 50 190

 

Kompensacja i korektywa w placówkach oświatowych - NOWOŚĆ!

Cel

Celem kursu kwalifikacyjnego jest przygotowanie dmuchaczy di prowadzenia terapii ruchowej dzieci
i młodzieży wadami postawy ciała poprzez wyposażenie ich w wiedze i umiejętności dotyczące:

 • przyczyn, przejawów i zagrożeń patologii statyki ciała populacji wieku rozwojowego,
 • nauczenie uproszczonych oględzin ortopedycznych i badan funkcjonalnych celem wyselekcjonowania osób zagrożonych patologią statyki ciała.
 • na podstawie wskazań i przeciwskazań lekarskich świadomego i fachowego planowania, organizacji i oddziaływań terapeutycznych w pracy indywidualnej z pacjentem oraz w specjalych zespołach dziecięcych i młodzieżowych
 • tworzenia właściwego warsztatu nauczycieli gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej
 • przekazani wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej i oddziaływań profilaktycznych w przypadku dysfunkcji postawy ciała
 • monitorowanie efektów swojej pracy i w zależności od wyników dostosowuje odpowiednia narzędzia terapeutyczne
 • prowadzenie oddziaływań wyrównawczo – naprawczych w formie instruktażu w środowisku domowym dla rodziców i opiekunów prawnych
 • uznania konieczno sic ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego

Uczestnicy studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Czas trwania:

 • 3 semestry – w sumie 415 godzin zajęć (130 godz. wykładów i 285 godz. ćwiczeń, seminariów i laboratoriów)
 • tryb niestacjonarny – w soboty i niedziele

Odpłatność

 • 3.500 PLN - płatność jednorazowa
 • 3.800 PLN -  płatność ratalna (12 rat x 275 PLN).

Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.


Program zajęć

Program studiów obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Anatomia funkcjonalna dla potrzeb gimnastyki kompulsywno– korekcyjnej
 • Diagnoza rozwoju wydolnościowo -motorycznego
 • Usprawinianie w poszczególnych rodzajach wad postawy ciała wraz z prfilaktyką
 • GRy i zabawy ruchowe w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała
 • Projektowanie programów edukacyjnych z gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Kompensacja i korektywa w środowisku wodnym
 • Diagnostyka w ocenie statyki ciała

Każdy uczestnik zobowiązany jest do odbycia 60 godzin praktyki 

Więcej informacji można uzyskać:
Piotr Kozłowski
Dział Rekrutacji Studiów Podyplomowych
s. 108, bud, B
E-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl
Tel.: 42 27 50 190

 

Przydatne linki