Pozostałe kierunki

Zapraszamy wszystkich serdecznie na organizowane przez nas studia podyplomowe. To doskonałe rozwiązanie na podniesienie swoich kwalifikacji, uzupełnienie wiedzy bądź zdobycie nowych umiejętności.

Poniżej przedstawiamy dostępne kierunki studiów podyplomowych dopasowanych do oczekiwań rynku pracy, przygotowanych na podstawie obserwacji trendów  w poszczególnych branżach:

 
Zarządzanie projektami

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego zarządzania realizacją projektów i koordynowania pracy wykonawców - począwszy od pozyskiwania klientów i projektowania oferty, poprzez przygotowanie budżetu oraz organizację pracy, aż do kontrolowania jakości wykonanych projektów i ewaluacji celów. Biorąc pod uwagę rozwój małych i średnich firm wyspecjalizowanych w świadczeniu usług, rosnące znaczenie outsourcingu i offshoringu oraz rozwój skali freelancingu, umiejętność pracy w systemie projektowym nabiera szczególnego znaczenia. Studia będą realizowane przede wszystkim w systemie praktycznym – jedynie około 15% zajęć będzie stanowiło wprowadzenie teoretyczne, a pozostałą część działania praktyczne (ćwiczenia, warsztaty i laboratorium w salach komputerowych). Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia firmy pracującej w systemie projektowym w każdej branży, zarządzania pracą własną, a także innych ludzi.

Uczestnicy studiów

Oferta studiów jest kierowana do właścicieli i pracowników małych i średnich firm, osób odpowiedzialnych za koordynowanie pracy podwykonawców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (np. freelancerów). Studia są adresowane do osób zatrudnionych w różnych branżach, które oczekują pozyskania umiejętności w zakresie sprawnego zarządzania wieloma projektami jednocześnie. Słuchaczami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów, zarówno po ukończeniu I, jak i II stopnia studiów.

Kierownik studiów

dr Kamila Szymańska – podwykonawca i samodzielny realizator projektów szkoleń e-learningowych, współpracujący na stałe z firmami szkoleniowymi i uczelniami wyższymi. Od 2008 r. zdobywa doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów badawczych, związanych również z koordynowaniem pracy wielu podwykonawców. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Doktor Nauk Ekonomicznych w Dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (pełen rok akademicki) i są realizowane w systemie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Zajęcia mogą być uruchomione w semestrze zimowym (na przełomie października i listopada), jak i w semestrze letnim (na przełomie lutego i marca). Studia kończą się uzyskaniem dyplomu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.

Odpłatność

3500.00 zł - płatne jednorazowo, albo 3900.00 zł w 10 ratach po 390.00 zł. Opłata ta obejmuje również wydanie dyplomu ukończenia studiów. Opłata jest wnoszona po uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji

Nabór jest prowadzony w okresie od 15.06 do 15.10 oraz od 15.01 do 15.03. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów powinny dostarczyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Realizowane przedmioty:

 • zarządzanie relacjami z klientami
 • projektowanie oferty
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów
 • prawo w zarządzaniu projektami
 • korzystanie z projektów Unii Europejskiej - budżet projektów
 • zarządzanie zespołami i podwykonawcami
 • organizacja procesu przygotowania projektów
 • kontrola jakości i ewaluacja celów
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie ryzykiem
 • narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami
 • nowoczesne narzędzia komunikacji
 • przygotowanie pracy końcowej

Oferta dodatkowych szkoleń dla uczestników

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą także skorzystać z oferty szkoleń rozwijających umiejętności niezbędne do zarządzania projektami. Odpłatność za pojedynczy kurs wynosi 250 zł i jest pobierana po uruchomieniu kursu. Kurs realizowany w wymiarze 10 godzin. Tematyka kursów:

 • negocjacje z klientami i pracownikami
 • przygotowanie wystąpień publicznych
 • techniki skutecznej sprzedaży
 • lider w zarządzaniu projektami

Oferta szkoleń może być rozbudowana w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników studiów.

Socjoterapia

 

Cel
Studia Podyplomowe z Socjoterapii są skierowane do osób, które pragną stworzyć przestrzeń wartościowej komunikacji między ludźmi wokół siebie - na co dzień. Komunikacji, która przyniesie porozumienie, rozwiązanie problemów i satysfakcję. Są to studia dla osób, które swoje wątpliwości wykorzystują i traktują jako szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Zdobywanie i podnoszenie własnych kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi. Chcąc wyposażyć dzieci i młodzież w umiejętności i kompetencje społeczne musimy odkryć i wytrenować je w sobie. Studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy
To 10 edycja Studiów, kierujemy je do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, przygotowujących się do pracy w służbach społecznych. Ofertę studiów podyplomowych kierujemy również do każdego, kto jest zainteresowany rozwojem swoich osobistych kompetencji społecznych.

Czas trwania
Studia będą prowadzone metodą treningową i warsztatową. Proponowane miejsce zjazdów - Gospodarstwo Agroturystyczne we wsi Pupki k/Olsztyna. W miarę możliwości terminy i miejsca zjazdów są ustalane wspólnie z całą grupą.

Program studiów:
Na program studiów składają się następujące przedmioty:
1. Warsztat motywacyjny - Relacje interpersonalne – trening.
3. Socjoterapia – trening.
4. Umiejętności wychowawcze – trening.
5. Jak skorzystać z szansy, którą daje nam zmiana - trening
6. Współpraca ze szkołą – trening.
7. Świadome Życie – trening (Celem treningu jest rozwijanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji).
8. Postawy wobec osób z tzw. marginesu społecznego – warsztat.
9. Mechanizmy uzależnień – warsztat.
10. Seminarium dyplomowe – warsztat zadaniowy.
11. Seminarium dyplomowe – superwizja i podsumowanie studiów.

Twórcą formuły studiów podyplomowych z Socjoterapii jest Ewa Rose –Alster - psycholog(UW), wieloletni pracownik Ośrodka Terapii Rodzin „Synapsis” oraz przedszkola społecznego J. Strzemiecznego w Warszawie; Współzałożycielka i kierownik merytoryczny Pracowni Alternatywnego Wychowania – związana z PAW do 2012 roku.

Odpłatność
Koszt udziału w studiach wynosi 1980 zł za semestr (III semestry). Bez opłaty wpisowej. Dodatkowo słuchacz ponosi koszty noclegu i wyżywienia podczas zjazdów (w proponowanym przez nas ośrodku kwota ta wynosi 55 zł za dzień szkolenia).

Zasady rekrutacji
Rekrutacja otwarta - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami. Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Informacje
Katarzyna Nowicka , tel. 667 966 508
e-mail: katarzyna.nowicka02@gmail.com ; podyplomowe@wsinf.edu.pl 

Organizator
Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę w ramach Pracowni Umiejętności Społecznych w porozumieniu z Pracownią Alternatywnego Wychowania oraz we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności z Łodzi.

Realizatorzy i zaproszeni specjaliści:

prof. dr hab. Anna Brzezińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Psycholożka, profesorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju oraz członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM. Członek Rady Naukowej i opiekun naukowy Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju, współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, redaktorka i autorka podręczników akademickich. Redaktorka serii publikacji oświęconych aktywizacji zawodowej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności.

dr n.hum Teresa Jadczak-Szumiło - Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych "Diagnoza i terapia neuropsychologiczna" UMCS Lublin. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. interwencji kryzysowej. Opracowała dla rządu koncepcję pięciu ośrodków interwencji kryzysowej po powodzi w 1997 r. Specjalizuje się w pracy z ludźmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Prowadzi terapię traumy EMDR. Specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji. Ekspert ds. terapii dzieci w PARPA Warszawa. Prowadzi badania naukowe nad diagnostyką zespołu FAS u dzieci i nad zaburzeniami przywiązania. Superwizuje osoby pracujące z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami przywiązania.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia "Zasłużony dla Służby Zdrowia" za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Jest konsultantem w poradni FASD w Wojewódzkim Szpitalu Pediatrycznym im. św. Ludwika w Krakowie, wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, UMCS Lublin.

Leszek Wróblewski - pedagog profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany socjoterapeuta. Od 20 lat zajmuje się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Autor i realizator programów profilaktycznych. Prowadzi treningi i warsztaty w zakresie rozwoju
osobistego przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prywatnie -
pasjonat fotografii i górskich wędrówek, pisze wiersze. Wydane publikacje:
Tomik wierszy "Światło życia"(1998), książki "Wieża zagubionych dusz"(2005)
oraz "Po drugiej stronie mgły" (2015)

Artur Lutarewicz – psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie, członek Społecznego Komitetu ds. AIDS, doradca Anonimowego Punktu Testowania HIV, profilaktyk, zajmuje się problemami młodzieży.

Paweł Siłakowski – psycholog, streetworker, psycholog w Rodzinnej Poradni Profilaktyki Uzależnień.

Katarzyna Nowicka – Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę - ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia

Nowoczesny Manager Innowacyjnej Sprzedaży

Opis studiów
Wielka nowość i unikat na polskim rynku akademickim, który pozwoli Ci poszerzyć Twoją wiedzę i kompetencje o obszary gwarantujące maksymalizację zysków z podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Niezależnie od branży, w której działasz i Twojego stanowiska celem nadrzędnym pozostaje maksymalizacja prawdopodobieństwa Twojego sukcesu. Taka właśnie refleksja towarzyszyła naszym ekspertom podczas tworzenia koncepcji proponowanych właśnie teraz i właśnie Tobie nowych studiów podyplomowych na naszej uczelni.

Podejmując pozytywną decyzję i zapisując się na studia podyplomowe: "Nowoczesny manager innowacyjnej sprzedaży" dajesz sobie szansę na zgłębienie kreatywnego podejścia do procesu sprzedażowego, które wyraźnie zwiększy Twoją przewagę konkurencyjną.

Za jedyne 4500 zł zapewnimy Ci dostęp do merytorycznej wiedzy przekazanej przez sprawdzonych i prawdziwych profesjonalistów w jednym logicznym i spójnym toku rozumowania zamiast rozdartych wielu dni szkoleniowych. Ponadto gwarantujemy Twoją satysfakcję poprzez kontakt z ekspertami, nowatorskie metody przekazywania przez nich wiedzy i możliwość jej poszerzenia adekwatnie do Twoich osobistych potrzeb.

Po dwóch semestrach naszych unikatowych studiów podyplomowych będziesz posiadać imponujący warsztat zarówno w dziedzinie interdyscyplinarnego zarządzania procesami sprzedażowymi z uwzględnieniem tajników procesu decyzyjnego nabywcy używając innowacyjnych narzędzi IT jak i najnowocześniejszych sposobów kulturalnych negocjacji i perswazji z wykorzystaniem technik neurolingwistycznego programowania... Zapisz się już dziś!

Przemyśl i sam podejmij pozytywną decyzję, żebyś mógł w Nowy Rok wejść z nowymi umiejętnościami, które spektakularnie odmienią Twoją codzienność nie tylko roku 2016, ale także kolejnych.

Odpłatność
Ilość miejsc jest ograniczona, ale masz jeszcze możliwość skorzystania z imponujących rabatów za wczesną decyzję. Przy zapisie do 31.01.2016. oszczędzasz 1000zł (cena ostateczna to 4500 zł za 2 semestry tj. 260h - płatne jednorazowo lub w 2 ratach po 2250 zł), podczas gdy w lutym cena wynosić będzie już 5500 zł (płatne w dwóch ratach po 2750 zł). Płacisz dopiero przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

do 31.01.2016. – 4 500 zł – płatność jednorazowa
do 31.01.2016 – 4 500 zł – płatność ratalna – 2 raty po 2 250 zł
od lutego 2016 – 5 500 zł – płatność jednorazowa,
od lutego 2016 – płatność ratalna – 2 raty po 2 750 zł

Czas trwania
Nauka trwa 2 semestry – w sumie 260 godzin. Początek zajęć zaplanowano na początek marca 2016. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele co dwa tygodnie, więc bez obaw połączysz je ze swoimi zawodowymi obowiązkami.

Program
Bądź kowalem własnego losu i zwiększ swoją szansę na sukces poprzez otwarcie się na tajniki wiedzy z poniższych zagadnień:

- innowacje w procesie sprzedaży,
- efektywne zarządzanie zespołem sprzedażowym,
- kreatywne wykorzystanie IT w sprzedaży,
- savoir-vivre w rozmowach handlowych,
- NLP w biznesie,
- proces decyzyjny nabywcy z perspektywy jego optymalizacji,
- efektywne zarządzanie wizerunkiem dostawcy usług lub produktów,
- negocjacje handlowe z perspektywy maksymalizacji zysków,
- prawo handlowe - wybrane zagadnienia,
- komunikacja interpersonalna z perspektywy procesów sprzedażowych,
- elementy psychologii w sprzedaży i marketingu,
- prezentacje handlowe - optymalne wykorzystanie technik i narzędzi,
- dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji w sprzedaży

Zasady rekrutacji
O Twoim przyjęciu decyduje czas podjęcia przez Ciebie pozytywnej decyzji! Aby dać sobie szanse na lepsze jutro należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych (min. I stopnia)
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod nr telefonu 42 27 50 190, lub pisząc e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl 

 

Asystent Rodziny

Cel
Wychodząc naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie pomocy rodzinom z trudnościami na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania, proponujemy studia podyplomowe w zakresie zawodu asystenta rodziny, który wchodzi na otwarty rynek pracy.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nowy zawód asystenta rodziny rozumiany jest jako pomocnik, doradca, mediator. Ma przede wszystkim wspierać i aktywizować rodziny poprzez: zmianę stosunku tych osób do własnej sprawczości, zwiększenie ich wpływu na swoje życie, zmianę samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego działań.

Proponowane przez nas kształcenie ma charakter praktyczny, łączy badanie z działaniem. Oznacza to, że w programie studiów znajdą się te elementy wiedzy, które związane są z diagnozowaniem środowiska, monitorowaniem zmian, twórczym i aktywnym poszukiwaniem rozwiązań na miarę potrzeb i możliwości.

Absolwenci studiów znajdą pracę w: instytucjach pomocy społecznej (GOPS, MOPS), urzędach gminnych, radach gminnych, lokalnych urzędach pracy, komisjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, sądach rodzinnych itp.

Uczestnicy studiów
Studia kwalifikacyjne adresujemy do absolwentów psychologii, socjologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz nauk o rodzinie na poziomie studiów magisterskich lub licencjackich.

Czas trwania
Trzy semestry – w sumie 350 godzin zajęć ( Zajęcia rozpoczną się na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele) co dwa tygodnie.

Odpłatność
Płatne jednorazowo (2600,00 PLN) lub w ratach (3.000,00 PLN - 12 x 250,00 PLN). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji
Nabór prowadzony jest od 15 czerwca do 15 października br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • oryginał lub odpis dyplomu magisterskiego/licencjackiego
 • dwie fotografie
 • kserokopia dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Miejsce
Baza dydaktyczna Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.

Studenta obowiązuje zaliczenie 60 godzin praktyki zawodowej.

 

Doradztwo zawodowe

Cel
Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, wyposażenie ich w zakres niezbędnej wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności doradczych oraz wyposażenie w szeroki zakres metod działania doradczego.

Poza podstawami teoretycznymi, absolwenci będą wyposażeni w praktyczne umiejętności tworzenia indywidualnych planów karier, konstruowania planu pomocy oraz umiejętności selekcji kandydatów do pracy na określonych stanowiskach. Studia dają kwalifikacje doradcy zawodowego.

Uczestnicy studiów
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych - I lub II stopnia.

Czas trwania
Nauka trwa 3 semestry – w sumie 360 godzin (180 godz. wykładów i 180 godz. ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów). Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Odpłatność
Płatne jednorazowo (2600,00 PLN) lub w ratach (3.000,00 PLN - 12 x 250,00 PLN). Nie pobieramy wpisowego. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów.

Zasady rekrutacji
Nabór prowadzony jest od 15.06. br. do 15.10. br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 042/ 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl

Program zajęć
Orientacja, poradnictwo i doradztwo, Wybrane problemy pedagogiki i psychologii pracy, Wybrane problemy socjologii pracy, Podstawy prawa pracy, Zawodoznawstwo i informacja zawodowa, Metodyka poradnictwa zawodowego, Polityka zatrudnienia i rynku pracy, Podstawy doradztwa personalnego, Diagnozowanie potrzeb ludzi dorosłych, Teorie osobowości w kontekście pracy zawodowej, Etyka zawodowa, Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacji szkolnej, Trening umiejętności doradczych, Metodyka aktywnego poszukiwania pracy, Warsztaty kompetencji komunikacyjnych.

Grafika multimedialna w praktyce

Cel
Studia podyplomowe rozszerzają kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności oceniania i podstawowego projektowania graficznego oraz multimediów. Efektem kursu będzie obustronna poprawa jakości współpracy na linii projektant rozwiązań wizualnych - management.

Uczestnicy studiów
Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych z obszarów takich jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, wzornictwo, architektura wnętrz, jak również do pracowników jednostek gospodarczych na różnym szczeblu zarządzania. Studia prowadzone są przez wykładowców  WSIU w Łodzi.

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych.
Inne wymagania formalne – znajomość podstawowej obsługi komputera.

Czas trwania
Nauka trwa 2 semestry – w sumie  320 godzin (16 godz. wykładów i 304 godz. ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów).  Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Warunki studiowania
Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych – 1 student = 1 stanowisko, oraz specjalistycznych pracowniach rysunku, malarstwa, rzeźby i fotografii.

Odpłatność
Koszt studiów wynosi 4500.00 zł – przy płatności jednorazowej lub 5000.00 zł – płatność w 10 ratach po 500.00 zł. Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów. Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji
Nabór  prowadzony jest  od 15.01. do 15.03.br. oraz od 15.06. do 15.10.br.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 42 27 50 190, e-mail:podyplomowe@wsinf.edu.pl

 

Profesjonalny trener osobisty

Cel
Przygotowanie słuchaczy do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowotnego. Trener osobisty zdrowia to osoba, której zadaniem jest propagowanie zdrowego trybu życia u swoich podopiecznych. To doradca i przewodnik po usługach rekreacyjnych i profilaktyczno-zdrowotnych, wpisujący się w rolę managera profilaktyki zdrowotnej.

Uczestnicy studiów
Studia adresowane do absolwentów studiów co najmniej I stopnia. Szczególnie gorąco zapraszamy absolwentów wychowania fizycznego, rehabilitacji, kosmetologii, fizjoterapii, muzykoterapii etc.

Czas trwania
Nauka trwa 2 semestry – w sumie 220 godzin (60 godz. wykładów i 160 godz. ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów). Początek zajęć na przełomie października i listopada br. Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym – w soboty i niedziele.

Warunki studiowania
Uczelnia dysponuje własną bazą sportową (hala sportowa, siłownia, sala fitness, basen etc. więcej na www.osir.wsinf.edu.pl)

Odpłatność
Koszt studiów wynosi 2.600.00 zł Opłata wnoszona jest przy uruchomieniu studiów, może zostać rozłożona na raty. Nie pobieramy wpisowego.

Zasady rekrutacji
Nabór prowadzony jest od 15.06. do 15.10. br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl)
 • oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
 • dwie fotografie
 • kserokopię dowodu osobistego

Więcej informacji pod nr telefonu 42 27 50 190, e-mail: podyplomowe@wsinf.edu.pl 

Program

 • Wybrane zagadnienia motoryczności człowieka (20h)
 • Diagnostyka potrzeb zdrowotnych i ruchowych człowieka (15h)
 • Wybrane formy fitness (45h)
 • Aqua fitness (15h)
 • Dietetyka i suplementacja (15h)
 • Podstawy teorii treningu zdrowotnego (15h)
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne (15h)
 • Psychoterapia i techniki relaksacyjne (15h)
 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej (15h)
 • Współczesne formy rekreacji i turystyki (15h)
 • Planowanie i kontrola treningu indywidualnego (15h)
 • Przedsiębiorczość w sporcie masowym (20h)
Sztuka w reklamie i marketingu

SZTUKA W REKLAMIE I MARKETINGU – to unikalny kierunek na polskim rynku akademickim, który uczy jednocześnie programów graficznych Adobe, Corel – ich praktycznych zastosowań w grafice reklamowej ale również przekazuje wiedzę psychologiczną i jej mechanizmy działające w reklamie. Absolwent nie tylko uzyska wiedzę i umiejętności, ale również stworzy własną teczkę prac, która pozwoli zobrazować jego własne umiejętności przydatne w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej a tym samym podnosić swoją wartość na rynku pracy.

Studia kierowane są do przyszłych i obecnych pracowników działów grafiki, marketingu, agencji reklamowych, drukarni ale także dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy pragną przekwalifikować swoją ścieżkę zawodową.

Zakres tematyczny:
1. Zagadnienia sztuki reklamy
2. Problemy w zarządzaniu firmą
3. Instrumenty komunikacji marketingowej
4. Elementy rysunku i malarstwa
5. Rzeźba - projektowanie przestrzeni
6. Wykorzystanie fotografii i filmu
7. Projektowanie identyfikacji wizualnej
8. Podstawy multimediów do prezentacji
9. Wspólczesne przygotowanie do druku
10. Podstawy animacji komputerowej
11. Grafika cyfrowa
12. Projektowanie dla internetu

Przydatne linki