Grafika

Grafika WSIU

Studia II stopnia

Dowiedz się o nas więcej na naszej nowej stronie wydziału, która dostępna jest pod tym linkiem

Dlaczego wybrać Grafikę?

 • Kierunek dający szerokie spektrum możliwości;
 • Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;
 • Bardzo dobre warunki finansowe na rynku pracy;
 • Silny rozwój rynku w kierunku Web designu a także grafiki 3D oraz wzrost zasiegu mediów społecznościowych, to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

Czas trwania studiów: 4 semestry
Tytuł: Dyplom magistera Możliwości kontynuowania nauki: studia III stopnia / studia podyplomowe

Cel kształcenia:

Celem kształcenie studentów na kierunku Grafika jest uzyskania wykwalifikowanej kadry specjalistów, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparte o współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Misją naszej Uczelni jest ścisła kooperacja z firmami i ciągłe dostosowywanie się do wymagań pracodawców. Na bieżąco modyfikujemy programy nauczania pod kątem innowacyjności i wymagań rynku pracy. Zależy nam na tym, aby dostosowywać treści nauczania do intensywnie zmieniających się realiów przemysłu i biznesu. Takie działania przybliżają naszych studentów i absolwentów do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 • Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani pod względem praktycznym. Są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

Ponadto Uczelnia przygotowuje do:

 • kontynuowania procesu nauczania
 • dba o rozwój kadry naukowej; 

Przedmioty:

 • Elektroniczne formy realizacji
 • Psychofizjologia widzenia
 • Przygotowanie do druku
 • Grafika warsztatowa
 • Grafika cyfrowa 3D
 • Kreacja obrazu i dźwięku
 • Projektowanie graficzne
 • Projektowanie informacji
 • Web Design
 • Prezentacja multimedialna
 • Zagadnienia filozofii I teorii sztuki
 • Historia grafiki
 • Przedmiot ogólnoplastyczny do wyboru Seminarium dyplomowe

Profil Kandydata

Rekrutacja na dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku Grafika odbywa się na podstawie dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy rekrutacyjnej połączonej z przeglądem prac kandydata. Kandydat kierunku innego niż grafika może podjąć studia /zgodnie z treścią procesu bolońskiego / po analizie różnic programowych i zaakceptowaniu konieczności ich uzupełnienia.

 • W celu sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów w procesie egzaminów na studia wprowadzono dobra praktykę: oprócz rozmowy wstępnej odbywa się również przegląd i ocena teczek z pracami kandydatów. Więcej informacji
 • Dla podniesienia poziomu prac kandydatów wprowadzono możliwość konsultacji wstępnych dla kandydatów na Kierunek Grafika II st. Konsultacje mają lepiej przygotować osoby przygotowujące się do egzaminu wstępnego /rozmowa i prezentacja prac/ na Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych. Więcej informacji
 • Na rok akademicki 2022/2023 – konsultacje rozpoczęły 29 listopada br. Zapisy realizowane są drogą mailową: dziekanat@wsiu.edu.pl Ze względu na obecny stan, trwającej nadal epidemii, nasze konsultacje składają się będą z webinariów przygotowujących kandydata w ramach, których kandydat może prezentować swoje prace.

W czasie rekrutacji studenci obierają jedną z dwóch specjalizacji: Grafikę warsztatową lub Grafikę projektową. Obie specjalizacje koncentrują się na zagadnieniach związanych z grafiką; różnią się rozłożeniem akcentów. W pierwszej dominują zagadnienia związane z kreacją utworów graficznych z uwzględnieniem możliwości kreacji obrazu i dźwięku - z naciskiem na warsztat, ekspresję i emocje; w drugiej związane z projektowaniem graficznym wzbogaconym o element projektowania informacji i przekształcaniem obrazu przy użyciu dostępnych środków i technologii multimedialnych.

 

Profil Absolwenta

Absolwent kierunku Grafika otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Program studiów ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.

Absolwent uczelni będzie posiadał poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie. Będzie dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego, zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.
Zajęcia w zakresie fotografii, wideo, grafiki i animacji komputerowej będą przygotowywać do pracy w studiach grafiki, animacji i reklamy, studiach telewizyjnych, wydawnictwach prasowych i książkowych a także działalności w szkolnictwie i ośrodkach edukacyjnych.

Pozyskane na studiach dodatkowe specjalistyczne umiejętności w zakresie plastyki intermediów i multimediów są nakierowaniem na wykorzystanie współczesnych programów komputerowych i pozwalają na swobodne poruszanie się w nowoczesnych dziedzinach plastyki współczesnej umożliwiając dostęp do współczesnych środków kształtowania obrazu. Program nacisku na określony rodzaj warsztatu, opierając się na otwartości i odwadze artysty w podejmowaniu kreacji ułatwi podejmowanie wszelkiego rodzaju działań twórczych pewnie zakotwiczonych w najnowszych technologiach projektowych, graficznych oraz nowatorskich inicjatywach multimedialnych.

Studenci studiów magisterskich mają do wyboru jedną z dwóch specjalności dyplomowych:

 • Grafika Projektowa: Ta specjalność przygotowuje do samodzielnego lub zespołowego projektowania utworów wizualnych takich jak: plakaty typograficzne, reklamowe i społeczne, znaki firmowe, systemy identyfikacji firm, okładki książek i czasopism, skład dowolnych publikacji. Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, typografię i sprawność komunikacyjną.
 • Grafika Warsztatowa: Ta specjalność przygotowuje do tworzenia dowolnych utworów graficznych wykonanych technikami cyfrowymi, klasycznymi lub mieszanymi. Nacisk realizacyjny położony jest na swobodę kreacji i wyrażenie subiektywnych odczuć związanych z relacjami ze światem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych. Absolwenci studiów magisterskich będą mieli przygotowanie do podjęcia procesu kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) lub wybranych studiach podyplomowych.

W proponowanej koncepcji kształcenia poszerzamy udział nowych mediów w obszarze ogólnoplastycznej kreacji wizualnej poprzez propozycję intermediów opartych na szerokim włączaniu różnorodnych współczesnych mediów w procesy kreacji malarskiej lub rzeźbiarskiej. W toku studiów szczególną uwagę pragniemy poświęcać projektowaniu elementów gier komputerowych oraz grafiki i fotografii reklamowej a także projektowaniu informacji.


Zasady przyjęć kandydatów na studia 

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia do Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności są określane w § 104 Statutu WSIU.

 • Zasady rekrutacji na studia uchwala Senat WSIU z określonym w statucie wyprzedzeniem.
 • Rekrutację na studia wyższe prowadzą komisje rekrutacyjne, powoływane odrębnie przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów.
 • Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia nauczania na ocenianym kierunku studiów i poziomie nauczania w jednostce oraz uwzględniają zasadę zapewnienia im równych szans w podjęciu nauczania na ocenianym kierunku.
 • Zgodnie z ww. zasadami kandydat, który spełnia warunki rekrutacji na studia do WSIU może zostać przyjęty na studia odpowiedniego stopnia. Nabór na studia zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia odbywa się bez egzaminu wstępnego.
 • O przyjęcie na studia I stopnia może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości określone w przepisach o systemie oświaty. Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz przepisach o systemie oświaty.

Rekrutacja na studia na nowy rok akademicki 2020/2021 trwa do 30 wrzesnia 2020r.

Proces nauczania na Wydziale oparty jest głównie na pracy ćwiczeniowej w małych (ok. 15 osobowych) grupach. Dominującą formą pracy są korekty indywidualne i grupowe. Studenci zachęcani są do dodatkowej aktywności poprzez udział w konkursach, działalność w kołach naukowo-twórczych i wystawach /systematycznie działa uczelniana galeria plastyczna.

Dla studentów sportowców, studentów opiekunów i studentów indywidualistów dostępne są /regulaminowo/ indywidualne plany i toki studiów.

Studenci niepełnosprawni mogą skorzystać z elementów wyposażenia uczelni w windy i podjazdy a także liczyć na zindywidualizowane podejście dydaktyczne wykładowców.

System pomocy materialnej dla studentów oparty jest na zasadach powszechnie obowiązujących w szkolnictwie wyższym.


Opis procesu nauczania i uczenia się oraz jego organizacji, charakterystyka systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się oraz zasad dyplomowania

 
Współpracuje z pracodawcami

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności od wielu lat współpracuje z pracodawcami oraz środowiskiem zewnętrznym. Podstawowym celem tej współpracy jest łączenie akademickiej teorii z praktyką. Uczelnia prowadzi od wielu lat cykl wykładów eksperckich dla studentów z dziedzin grafiki i Grafiki.

Najważniejsze obszary współpracy:

 1. Przeprowadziliśmy konsultację programu nauczania z przedstawicielami pracodawców, tak, aby programy nauczania dostosowywać do potrzeb rynku pracy;
 2. Efektem wielopoziomowych konsultacji: kadra , pracodawcy , studenci, jest modyfikacja programu nauczania na kierunku Grafika , stopień I.
 3. Innym przykładem współpracy uczelni z biznesem jest cykliczna impreza organizowana na uczelni „ Dzień IT , ID” . Podczas dwudniowych spotkań ze studentami, producenci oprogramowania, przedstawiciele firm, biur projektowych przekazują wiedzę opartą o najnowsze technologie oraz przekazują aktualne wiadomości o nowych trendach. Prezentowane jest najnowsze oprogramowanie dla grafików, drukarki 2 i 3d. Również zapraszamy współpracujące firmy do prowadzenia wykładów eksperckich na uczelni. Studentom stwarzamy także możliwości bezpośrednich spotkań z pracownikami firm. Często są to rozmowy o możliwościach podjęcia pracy, staży czy praktyk oraz poznania ogólnych warunków współpracy w danej firmie.

Nasza misja

Misją Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi w odniesieniu do kierunku Grafika jest: kształcenie studentów
w celu uzyskania wykwalifikowanej kadry specjalistów, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparte
o współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Misją naszej Uczelni jest ścisła kooperacja z firmami i ciągłe dostosowywanie się do wymagań pracodawców. Na bieżąco modyfikujemy programy nauczania pod kątem innowacyjności i wymagań rynku pracy. Zależy nam na tym, aby dostosowywać treści nauczania do intensywnie zmieniających się realiów przemysłu i biznesu. Takie działania przybliżają naszych studentów i absolwentów do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 • Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani pod względem praktycznym. Są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.
 • Ponadto Uczelnia przygotowuje do:
  - kontynuowania procesu nauczania
  - dba o rozwój kadry naukowej.

Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?

 • Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;
 • U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;
 • NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy Moduł Międzywydziałowy „Projektowanie Gier” , jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trednów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;
 • Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotwanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i luke na rynku pracy;
 • Podjeliśmy współpracę z firmą CD3D - specjalistą od drukarek i druku 3D. Współrpaca już w najbliższej przyszłosći zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;
 • Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, prkatyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;
 • Ułatwiamy pracę na własny rachunek - posiadamy na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości- miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;
 • Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych a także w plenerze;
 • Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;
 • A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.

 

Załączniki:

 

 

>>>  Czytaj więcej: Sprawdź co mówią o nas nasi partnerzy

Przydatne linki