Grafika

Dowiedz się więcej na naszej stronie wydziału, która dostępna jest pod tym linkiem

 
Dlaczego wybrać Grafikę?

 • Kierunek dający szerokie spektrum możliwości;
 • Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;
 • Bardzo dobre warunki finansowe na rynku pracy;
 • Silny rozwój rynku w kierunku Web designu a także grafiki 3D oraz wzrost zasiegu mediów społecznościowych, to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

Cel kształcenia:

Celem kształcenie studentów na kierunku Grafika jest uzyskania wykwalifikowanej kadry specjalistów, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparte o współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Misją naszej Uczelni jest ścisła kooperacja z firmami i ciągłe dostosowywanie się do wymagań pracodawców. Na bieżąco modyfikujemy programy nauczania pod kątem innowacyjności i wymagań rynku pracy. Zależy nam na tym, aby dostosowywać treści nauczania do intensywnie zmieniających się realiów przemysłu i biznesu. Takie działania przybliżają naszych studentów i absolwentów do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 • Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani pod względem praktycznym. Są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.

Ponadto Uczelnia przygotowuje do:

 • kontynuowania procesu nauczania
 • dba o rozwój kadry naukowej;

Specjalności

 • Grafika Projektowa
 • Grafika Warsztatowa
 • Projektowanie Gier
Grafika Projektowa

Ta specjalność przygotowuje do samodzielnego lub zespołowego projektowania utworów wizualnych takich jak: plakaty typograficzne, reklamowe i społeczne, znaki firmowe, systemy identyfikacji firm, okładki książek i czasopism, skład dowolnych publikacji. Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, typografię i sprawność komunikacyjną. Więcej informacji.

Grafika Warsztatowa

Ta specjalność przygotowuje to tworzenia dowolnych utworów graficznych wykonanych technikami cyfrowymi, klasycznymi lub mieszanymi. Nacisk realizacyjny położony jest na swobodę kreacji i wyrażenie subiektywnych odczuć związanych z relacjami ze światem zewnętrznym lub wewnętrznym. Więcej informacji.

 

Projektowanie Gier

Ta specjalność przygotowuje do projektowania i tworzenia gier w przestrzenni 2 i 3D oraz w VR i AR t.j: projektowanie interfejsów UI, Projektowanie poziomów UX. Projektowanie i Modelowanie Postaci w 3D, Projektowanie środowiska. Nacisk projektowy położony jest na kompozycję, wrażliwość plastyczną i sprawność komunikacyjną oraz biegłość obsługi oprogramowania. W tym celu zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyki.

 

Grafika - Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: Dyplom licencjata grafiki - możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich)

 
 • Doskonała kadra dydaktyczna związana z najlepszymi łódzkimi uczelniami – Akademią Sztuk Pięknych i Politechniką Łódzką – w większości są to czynni zawodowo twórcy i projektanci;
 • U nas znajdziesz konglomerat tradycyjnego modelu Akademii Sztuk Pięknych ze znaczącym udziałem nowoczesnych technik komputerowych;
 • NOWOŚĆ! Uruchomiliśmy Moduł Międzywydziałowy „Projektowanie Gier”, jeden z najbardziej innowacyjnych i gorących obecnie trednów. Jesteśmy także członkiem Klastra GAMEDEV, jako jedyna niepubliczna uczelnia;
 • Jako jedyni w Polsce posiadamy salę dedykowaną technologii ESKO (przygotwanie pod druk fleksograficzny). To odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie specjalistów z tej branży i niedobór na rynku pracy;
 • Podjeliśmy współpracę z firmą CD3D - specjalistą od drukarek i druku 3D. Współrpaca już w najbliższej przyszłosći zaowocuje ciekawymi projektami w ramach programu studiów a nasi studenci już teraz mogą korzystać z tej kooperacji;
 • Na uczelni działa Akademickie Biuro Karier - tutaj znajdziesz setki ofert pracy, prkatyk, staży oraz wsparcie w rozwoju kariery;
 • Ułatwiamy pracę na własny rachunek - posiadamy na uczelni Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - miejsce gdzie na preferencyjnych warunkach możesz otworzyć i testować swój biznes pod okiem i ze wsparciem specjalistów;
 • Przeprowadzamy liczne warsztaty na uczelni, w firmach zewnętrznych, a także w plenerze;
 • Organizujemy wystawy prac studentów oraz galerię na zakończenie ich nauki;
 • Możliwości kontynuowania nauki na studiach II stopnia (studia magisterskie)
 • A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jazzuzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.
 
 
 

Profil Kandydata

Formalnym wymogiem dla kandydatów na studia licencjackie kierunku jest posiadanie świadectwa maturalnego lub zagranicznego równoważnego dokumentu potwierdzonego przez władze oświatowe. Ponadto kandydat powinien przede wszystkim mieć świadomość charakteru podejmowanych studiów i chęci osiągnięcia, przy wymaganym nakładzie pracy, jasno postawianego sobie celu. Od kandydata wymagana się również wrażliwość plastyczna, wyobraźnia przestrzenna oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera.

 • W celu sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów w procesie egzaminów na studia wprowadzono egzamin jako dobra praktyka: oprócz rozmowy wstępnej odbywa się również przegląd i ocena teczek z pracami kandydatów. Więcej informacji
 • Dla podniesienia poziomu prac kandydatów wprowadzono możliwość konsultacji wstępnych dla kandydatów na Kierunek Grafika. Konsultacje mają lepiej przygotować osoby przygotowujące się do egzaminu wstępnego /rozmowa i prezentacja prac/ na Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych. Więcej informacji
 • Na rok akademicki 2022/2023 – konsultacje rozpoczęły 29 listopada br. Zapisy realizowane są drogą mailową: dziekanat@wsiu.edu.pl Ze względu na obecny stan, trwającej nadal epidemii, nasze konsultacje składają się będą z webinariów przygotowujących kandydata w ramach, których kandydat może prezentować swoje prace.

Profil Absolwenta

Absolwent 6 semestralnych studiów I stopnia na kierunku Grafika posiada wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, na które składają się umiejętności projektowe poparte złożonym warsztatem plastyczny oraz wiedzą z historii sztuki a także wiedzą z zakresu zagadnień reklamy i marketingu, psychofizjologii percepcji i ochrony wartości intelektualnych.

Absolwent posiada umiejętność wykonywania kompleksowych projektów graficznych w oparciu o poznane zasady funkcjonalne i kompozycyjne. Rozwiązania projektowe potrafi w pełni zaprezentować w postaci czytelnych dla odbiorcy rysunków oraz makiet. Do ich wykonania potrafi wykorzystać techniki komputerowe oraz manualne w postaci rysunku odręcznego, technik malarskich i rzeźbiarskich. Potrafi posługiwać się technikami fotograficznymi w celach dokumentacyjnych i twórczych. Biegle orientuje się w zakresie typowych materiałów i technologii. Posiada wiedzę z podstawowego zakresu historii sztuki, z ukierunkowaniem na historię grafiki, filozofii i estetyki, rozróżnia historyczne i współczesne style w projektowaniu. Potrafi skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę we własnych rozwiązaniach projektowych.

Absolwent potrafi sprawnie organizować własną pracę oraz pracować w zespole. Jest przygotowany do samodzielnego projektowania. Potrafi współpracować, komunikować się i uzgadniać rozwiązania projektowe i graficzne z przedstawicielami innych branż pokrewnych (np. drukarz, programista gier, dekorator wnętrz) biorących udział w procesie projektowym i wykonawczym. Potrafi współpracować z doświadczonym, samodzielnym grafikiem- projektantem w formie praktyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Studia dostosowane do oczekiwań rynku pracy:

 • Możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych, tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash;
 • Program dydaktyczny zawiera, także jako wiodące zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów;
 • Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych;
 • Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.

Zasady przyjęć kandydatów na studia 

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia do Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności są określane w § 104 Statutu WSIU.

 • Zasady rekrutacji na studia uchwala Senat WSIU z określonym w statucie wyprzedzeniem.
 • Rekrutację na studia wyższe prowadzą komisje rekrutacyjne, powoływane odrębnie przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dany kierunek studiów.
 • Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia nauczania na ocenianym kierunku studiów i poziomie nauczania w jednostce oraz uwzględniają zasadę zapewnienia im równych szans w podjęciu nauczania na ocenianym kierunku.
 • Zgodnie z ww. zasadami kandydat, który spełnia warunki rekrutacji na studia do WSIU może zostać przyjęty na studia odpowiedniego stopnia. Nabór na studia zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia odbywa się w ramach egzaminu wstępnego /rozmowa i prezentacja prac/.
 • O przyjęcie na studia I stopnia może ubiegać się osoba posiadająca świadectwo dojrzałości określone w przepisach o systemie oświaty. Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz przepisach o systemie oświaty.

Rekrutacja na studia na nowy rok akademicki 2022/2023 trwa do 30 września 2022r. 

 

ZAPRASZAMY NA /bezpłatne/ KONSULTACJE WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

UWAGA konsultacje online!

Konsultacje przygotowujące do egzaminu wstępnego /rozmowa i prezentacja prac/, na Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych na rok szkolny 2022/2023

Zapisy na te spotkania realizowane są drogą mailową:

korektystudenci@gmail.com

 

Proces nauczania na Wydziale oparty jest głównie na pracy ćwiczeniowej w małych (ok. 15 osobowych) grupach. Dominującą formą pracy są korekty indywidualne i grupowe. Studenci zachęcani są do dodatkowej aktywności poprzez udział w konkursach, działalność w kołach naukowo-twórczych i wystawach /systematycznie działa uczelniana galeria plastyczna.

Dla studentów sportowców, studentów opiekunów i studentów indywidualistów dostępne są /regulaminowo/ indywidualne plany i toki studiów.

Studenci niepełnosprawni mogą skorzystać z elementów wyposażenia uczelni w windy i podjazdy a także liczyć na zindywidualizowane podejście dydaktyczne wykładowców.

System pomocy materialnej dla studentów oparty jest na zasadach powszechnie obowiązujących w szkolnictwie wyższym.

 

 

Współpraca z pracodawcami


Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności od wielu lat współpracuje z pracodawcami oraz środowiskiem zewnętrznym. Podstawowym celem tej współpracy jest łączenie akademickiej teorii z praktyką. Uczelnia prowadzi od wielu lat cykl wykładów eksperckich dla studentów z dziedzin grafiki i Grafiki. 

Najważniejsze obszary współpracy:

 1. Przeprowadziliśmy konsultację programu nauczania z przedstawicielami pracodawców, tak, aby programy nauczania dostosowywać do potrzeb rynku pracy;
 2. Efektem wielopoziomowych konsultacji: kadra , pracodawcy , studenci, jest modyfikacja programu nauczania na kierunku Grafika , stopień I.
 3. Innym przykładem współpracy uczelni z biznesem jest cykliczna impreza organizowana na uczelni „ Dzień IT , ID” . Podczas dwudniowych spotkań ze studentami, producenci oprogramowania, przedstawiciele firm, biur projektowych przekazują wiedzę opartą o najnowsze technologie oraz przekazują aktualne wiadomości o nowych trendach. Prezentowane jest najnowsze oprogramowanie dla grafików, drukarki 2 i 3d. Również zapraszamy współpracujące firmy do prowadzenia wykładów eksperckich na uczelni. Studentom stwarzamy także możliwości bezpośrednich spotkań z pracownikami firm. Często są to rozmowy o możliwościach podjęcia pracy, staży czy praktyk oraz poznania ogólnych warunków współpracy w danej firmie.

Nasza misja

Misją Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi w odniesieniu do kierunku Grafika jest: kształcenie studentów 
w celu uzyskania wykwalifikowanej kadry specjalistów, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparte 
o współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Misją naszej Uczelni jest ścisła kooperacja z firmami i ciągłe dostosowywanie się do wymagań pracodawców. Na bieżąco modyfikujemy programy nauczania pod kątem innowacyjności i wymagań rynku pracy. Zależy nam na tym, aby dostosowywać treści nauczania do intensywnie zmieniających się realiów przemysłu i biznesu. Takie działania przybliżają naszych studentów i absolwentów do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

 • Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani pod względem praktycznym. Są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, także w środowisku wielokulturowym.
 • Ponadto Uczelnia przygotowuje do:
  - kontynuowania procesu nauczania
  - dba o rozwój kadry naukowej.

Godziny pracy kasy i obsługi studentów: 

Poniedziałek: 08.00-12.00

Wtorek: 12.00-15.30

Środa: nieczynne

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 12.00-15.30 

Kontakt 

tel:  42 2011849

Zapraszamy  również do kontaktu mailowego:  dziekanat@wsinf.edu.pl

Załączniki:

 

Opinie naszych studentów

Jedyne miejsce gdzie można sie nauczyć grafiki, grafiki na dzisiejsze standardy. Przygotować sie do robienia w filmach/grach i tym podobnych. Tez bardzo pomaga elastyczność i pomoc kadry. - Igor Derbis, student Grafiki, laureat konkursu "Imagine Cup", obecnie pracownik CD-Projekt

 

Dla mnie i dla większości studentów z Ukrainy to była możliwość wyjechania do Polski, mianowicie wybrałem tą uczelnie nie przez przypadek. Uczelnia jest prywatna co daje możliwość rozwoju osobistego, ponieważ nie ma niepotrzebnych przedmiotów, jak było u mnie na poprzednich studiach - w Państwowej uczelni. Masz do pomocy bardzo wykształconych wykładowców. Łódź - miasto rozwoju! Nie jest też sekretem, ze dyplom otrzymany na terenie Unii Europejskiej jest cenny wśród pracodawców. - Bohdan Bilous, student Grafiki , pracownik Wastelands Interactive 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na naszej stronie wydziału, która dostępna jest pod tym linkiem

 

 

Przydatne linki