Zarządzanie

 
Dlaczego warto wybrać Zarządzanie?
 • Kierunek, który daje szerokie spektrum możliwości podjęcia zatrudnienia;
 • Różnorodna i ciekawa praca;
 • Szansa na uzyskanie anwansu;
 • Ukończenie studiów zapewnia również kwalifikacje niezbędne do założenia własnej działalności gospodarczej,
 • Uczelnia jest członkiem Business Centre Club - organizacji przedsiębiorców - jako rzetelna i wiarygodna, przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksuhonorowego;
Dlaczego warto wybrać naszą Uczelnię?
 • Jeżeli Twoim marzeniem jest prowadzenie własnej działalności to na naszej Uczelni znajduje się jeden z najnowocześniejszych Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości - na preferencyjnych warunkach możesz testować własne pomsyły biznesowe bez zbędnego ryzyka;
 • Firmy współpracujące z Uczelnią poszukują studentów i absolwentów tego kierunku;
 • Liczne szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne;
 • Doświadczona kadra;
 • Studia m.in. pozwalają na podjęcie zatrudnienia na stanowiskach specjalistów i menedżerów w firmach, instytucjach administracji państwowej i bezpieczeństwa publicznego, organizacjach, itd.;
 • A po zajęciach do Twojej dyspocyji jest basen wraz z jacuzzi, siłownią, sauną i halą sportową - posiadamy na terenie uczelni OSiR ANGELICA.
Co zyskujesz studiując?
 • Dostarczają wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej wszystkich obszarów zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami (również samorządowymi).
 • Zakres materiału dotyczy elementów nauk o zarządzaniu, finansów, marketingu, rachunkowości, zarządzania kapitałem ludzkim, informatyki, zarządzania jakością, zarządzanie projektami, organizacji działań w skali lokalnej i międzynarodowej oraz elementów nauk pokrewnych – ekonomii, statystyki i języka angielskiego.
 • Interdyscyplinarny charakter.
 • Możliwość pozyskiwania nie tylko wiedzy, ale także doskonalenia własnych umiejętności osobistych, kształtowania potencjału osobowościowego, pozyskiwania umiejętności zawodowych i podejmowania praktyk zawodowych zgodnych z obraną przez siebie specjalizacją.

Zarządzanie - studia I stopnia

 • Czas trwania: 6 semestrów, obejmują 2000 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 1200 godzin na studiach niestacjonarnych oraz dają możliwość uzyskania 180 punktów ECTS (studia stacjonarne i niestacjonarne).
 • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.
 • Absolwent tego kierunku jest w pełni przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich).

Co mówią partnerzy?

Zarząd Polski Przedsiębiorczej pragnie zarekomendować i wyrazić zadowolenie ze współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności, która trwa już drugi rok akademicki. Na uwagę zasługuję fakt, iż Uczelnia jest otwarta na ludzi przedsiębiorczych. (...) - Dariusz Żuk, Prezes Zarządu Polski Przedsiębiorczej

 

>>>  Czytaj więcej: Sprawdź co mówią o nas nasi partnerzy

Specjalności

Specjalność na kierunku zarządzanie wybierana jest po 3 semestrze studiów (do wyboru):

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Specjalność "Zarządzanie przedsiębiorstwem" to:

 • Wiedza z zakresu metod organizacji i zarządzania, podejmowania decyzji kierowniczych, inwestycji kapitałowych, metod pozyskiwania kapitału, podstawowych strategii marketingowych przedsiębiorstwa oraz umiejętności tworzenia biznesplanu firmy, opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rozwoju przedsiębiorstwa, tworzenia strategii marketingowej firmy/produktu oraz przygotowania planu działań marketingowych dla realizacji przyjętej strategii, przygotowania i wdrożenia zmiany w organizacji, a także świadomość odpowiedzialności zawodowej.
 • Możliwość podjęcia pracy w charakterze menadżera, kierownika średniego szczebla zarządzania, samodzielnego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą, członka zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstwa, doradcy z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych.

Praktyki będziesz mógł odbyć w przedsiębiorstwach państwowych i komercyjnych co ułatwi Ci weryfikację nie tylko nabytej wiedzy, ale także zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie przedsiębiorstwem":

 • Prawo w praktyce gospodarczej,
 • Strategie działalności MŚP,
 • Źródła finansowania przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Metody oceny efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Kompetencje zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Biznesplan,
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa.
Zarządzanie kapitałem ludzkim

Specjalność "Zarządzanie kapitałem ludzkimi" to:

 • Wiedza związana z kierowaniem zespołami ludzkimi w ramach organizacji, motywowaniem kadry i skutecznym wykorzystaniem jej potencjału.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania międzykulturowego, w warunkach globalizacji, a także jego psychospołeczne aspekty.
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, praktycznego wykorzystania skutecznych czynników motywacji, biegłego poruszania sie po rynku pracy, konstruowania profilu kandydata oraz opisu stanowiska pracy, identyfikowania etapów procesu zarządzania kapitałem ludzkim.

Praktyki odbyć możesz w komórkach kadrowych organizacji w firmach doradztwa personalnego i biurach rachunkowych w zakresie kadrowym.

Podstawowe przedmioty w ramach specjalności "Zarządzanie kapitałem ludzkimi":

 • Prawo w praktyce gospodarczej,
 • Ubezpieczenia,
 • Kompetencje menedżerskie,
 • Strategia i polityka firmy,
 • Polityka zatrudnienia,
 • Metody analizy i prognozowania rynku,
 • Zarządzanie w stanach kryzysowych,
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Dobór pracowników (rekrutacja i selekcja),
 • Doradztwo personalne,
 • Motywacyjne czynniki pracy,
 • Zarządzanie systemami wynagrodzeń,
 • Prawo pracy

Program studiów (najważniejsze przedmioty)

Przedmioty ogólne, wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Język obcy,
 • Wychowanie fizyczne/Teoria sportu,
 • Technologia informacyjna,
 • Prawo,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Marketing,
 • Podstawy zarządzania organizacjami,
 • Innowacje i przedsiębiorczość,
 • Zarządzanie jakością,
 • Badania marketingowe,
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • Dowodzenie i bezpieczeństwo publiczne,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Finanse,
 • Matematyka,
 • Mikroekonomia,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Zarządzanie projektami,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Statystyka opisowa,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Wybrane zagadnienia rynku pracy,
 • Praktyka zawodowa,
 • Seminarium dyplomowe.

Rekrutacja na studia na nowy rok akademicki 2022/2023 trwa do 25 października 2022r. 

Absolwent

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie otrzymujący tytuł zawodowy
licencjata, uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia, wykazuje się wiedzą m.in. w zakresie: norm, zasad i standardów funkcjonowania organizacji; funkcjonowania modeli biznesowych i ich
praktycznego zastosowania; narzędzi niezbędnych do kreowania wizerunku i planowania kariery; narzędzi marketingowych niezbędnych do realizacji celów biznesowych; zasad zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwie i innych organizacjach; słownictwa z wybranego języka obcego charakterystycznego dla nauk o zarządzaniu i jakości; fundamentalnych praw i teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku i gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów; podstawowych metod i narzędzi w zakresie prezentacji i analizy danych ekonomicznych, w skali makro i mikro; zasad zarządzania projektami i ich przygotowywania oraz zasad dotyczących organizacji czasu pracy; źródeł finansowania działalności organizacji, sposobów
ich pozyskiwania oraz kryteriów ich wyboru; ogólnych zasad tworzenia przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości.
Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym zostały ulokowane w trzech powiązanych ze sobą obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Cele kształcenia

Cele kształcenia na kierunku Zarządzanie WSIU wyposażenie absolwenta w:

 • wiedzę na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego;
 • wszechstronną wiedzę z teorii zarządzania oraz rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach: organizacyjnym, prawnym, finansowym i społecznym;
 • umiejętność identyfikowania oraz interpretowania problemów współczesnej gospodarki w skali lokalnej i krajowej;
 • umiejętność kierowania pracami zespołów ludzkich i przedsiębiorstwem;
 • umiejętność przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz ich wpływu na efekty kierowanego zespołu;
 • umiejętność tworzenia i realizowania strategii;
 • umiejętność przeprowadzania badań marketingowych i statystycznych;
 • umiejętność dokonywa analiz finansowych;
 • wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • umiejętność tworzenia biznesplanu;
 • umiejętność podejmowania decyzji gospodarczych w obszarach organizacji, marketingu, finansów i inwestycji;
 • umiejętność kształtowania i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych ułatwiających swobodne poruszanie się na rynku pracy;
 • umiejętność posługiwania się standardowymi metodami ilościowymi i jakościowymi wykorzystywanymi w naukach o zarządzaniu i jakości ;
 • umiejętności prowadzenia konwersacji w języku angielskim, co ułatwi mu funkcjonowanie w globalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

 

Koncepcja kształcenia

Przyjęta przez WSIU koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie umożliwia studentom studiów I stopnia nabycie umiejętności w zakresie:

 • stosowania wiedzy teoretycznej w określonym obszarze funkcjonalnym organizacji i bycia specjalistą w tym zakresie (w powiązaniu ze studiowaną specjalnością),
 • stosowania wiedzy specjalistycznej do współpracy z innymi obszarami funkcjonalnymi w typowych sytuacjach profesjonalnych,
 • samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej,
 • formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji,
 • użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu oraz analizy problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa lub innej organizacji,
 • analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć przedsiębiorstwa/instytucji,
 • zastosowania odpowiednich metod i narzędzi analitycznych i systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji,
 • posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi przedsiębiorstwa (rachunkowości, bhp itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań,
 • interpretacji wybranych problemów współczesnej gospodarki i biznesu w świetle dorobku i poglądów autorytetów ekonomii i naukowego zarządzania,
 • stosowania metod rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach optymalizacyjnych, interpretacji pojęcia pochodnej w zagadnieniach ekonomicznych (elastyczność, rachunek marginalny)
 • zastosowania nabytej wiedzy na płaszczyźnie interpersonalnej, np. w pracy w grupie,
 • oceny roli państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa,
 • identyfikowania zagrożeń środowiskowych dla zdrowia populacji

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku Zarządzanie są spójne z koncepcją i celami kształcenia oraz z Polską Ramą Kwalifikacji. Wszystkie efekty uczenia się przewidziane dla kierunku Zarządzanie są możliwe do osiągnięcia, sformułowane w sposób
zrozumiały i dający możliwość ich weryfikacji. Są także zgodne z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniem w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, a także stanem praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz rynku pracy właściwych dla analizowanego kierunku.Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym zostały ulokowane w trzech powiązanych ze sobą obszarach: wiedzy,umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonują różnego typu organizacje, ale też zna i rozumie ich otoczenie oraz uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne i kulturowe. Posiada wiadomości szczegółowe niezbędne do praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym.

 

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy. Jest to egzamin ustny i obejmuje tematykę związaną z pracą dyplomową oraz z kierunkiem studiów.Odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: dziekan (jako przewodniczący), promotor i recenzent pracy. W wyjątkowych sytuacjach dziekan może odpowiednio zmienić skład komisji powierzając funkcję: przewodniczącego, promotora lub recenzenta innemu nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, w którym utrwala się decyzję komisji o nadaniu tytułu zawodowego oraz obowiązuje procedura której celem jest proces sprawdzania i oceny jakości prac dyplomowych studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki i Zarządzania w Łodzi Decyzja o nadaniu tytułu zawodowego reguluje Regulamin Studiów z mocy prawa Przysługuje od niej odwołanie do Rektora w terminie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia.

 

Załączniki

 

 Opinie studentów

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to dobre miejsce dla tych którzy myślą o swojej przyszłości . Wykładowcy są bardzo sympatyczni i mili, przekazują nam mnóstwo ciekawych informacji opartych na przykładach. Jako osoba niepełnosprawna zwróciłem uwagę na sprzęt (winda dla wózków inwalidzkich i podjazdy co świadczy o tym, że szkoła jest przystosowana do przyjęcia takich osób. Jestem też pod wrażeniem kompleksu i zaplecza sportowego (siłownia, basen, hala sportowa) dzięki któremu mogę kontynuować moją jedną z wielu pasji, którą jest pływanie. Zachęcam wszystkich do studiowania w tym wyjątkowym miejscu. - Igor Jóźwik, student Zarządzania

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności to świetne miejsce do poszerzania swojej wiedzy. Kadra profesjonalna, wymagająca ale i bardzo uprzejma sprawia, że chce się tu wracać. Zaplecze uczelni na wysokim poziomie, sale dobrze wyposażone, własny kompleks sportowy i parking dla studentów. Śmiało mogę stwierdzić że WSIU to bardzo dobry wybór dla osób które chcą się czegoś nauczyć w przyjaznej atmosferze na wysokim poziomie. -  Łukasz Olkusz, student Zarządzania

Przydatne linki