Wsparcie Studentów z Niepełnosprawnością

Wsparcie Studentów z Niepełnosprawnością

Szanowni Studenci,

Dążymy do znoszenia barier i przełamywania ograniczeń w kształceniu i pomocy osobom niepełnosprawnym. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSIU w Łodzi zostało powołane w celu szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Sprawy studenckie rozpatrywane są indywidualnie przez wykwalifikowanego referenta biura i rzecznika ds. osób niepełnosprawnych, którzy udzielają zainteresowanym osobom pomocy w zakresie:

 • Rekomendacje
 • Rozpatrzenia trudnej sytuacji między wykładowcami a studentem.
 • Umożliwiania alternatywnej formy zdawania egzaminów i zaliczeń
 • Pomocy w sprawach zdrowotnych jako głos doradczy
 • Świadczenia usług w zakresie doradztwa zawodowego
 • Pomocy przy wypełnianiu wniosków do PFRON i MOPS
 • Pomocy w organizacji czasu wolnego oraz wypoczynku wakacyjnego
 • Zorganizowania tłumacza języka migowego
 • Pomocy w indywidualnej organizacji toku studiów i organizacji praktyk
 • Zorganizowania przewodnika dla osób niewidomych
 • Konsultacji dotyczącej bieżącej sytuacji akademickiej
 • Przyjmowania wniosków (uwag) dotyczących infrastruktury i wyposażenia Uczelni
 • Zorganizowania bezpłatnego transportu, który umożliwi dowiezienie studenta niepełnosprawnego na Uczelnię, z dowolnego miejsca w Łodzi
 • Użyczenia niezbędnego sprzętu, wspomagającego proces dydaktyczny

Specjalista ds. obsługi osób niepełnosprawnych ma obowiązek wysłuchać każdego problemu oraz zażalenia niepełnosprawnego studenta WSIU. Następnie sygnalizuje odpowiednie problemy związane ze środowiskiem studentów niepełnosprawnych i sugeruje rozwiązania. Występuje w charakterze osoby wspomagającej studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej w zakresie praw osób niepełnosprawnych.

Rzecznik osób niepełnosprawnych zajmuje się sprawami trudnymi, o wysokim stopniu skomplikowania, jako instancja odwoławcza i doradcza.

Kontakt:

Anna Stefańska,
tel.  
e-mail: anna_stefanska@wsinf.edu.pl 

Przydatne linki