Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO), informujemy:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w łodzi z siedzibą przy ul. Rzgowskiej 17a, 93-008 - podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie lub niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwi udział w procesie rekrutacji,
  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, ograniczenia, przetwarzania, do cofnięcia zgody o ile pozwalają na to przepisy prawa oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, 
  • kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem email: ado@wsinf.eu,
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu procesu rekrutacji na studia, w celu realizacji zawartej umowy, w celu dokumentowania przebiegu studiów, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności wskazanych w przepisach prawa oraz Statucie Uczelni, dochodzenia należności, wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyk i raportowania, marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Uczelnię,
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa, - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
  • Pana/Pani dane będę przetwarzane przez okres niezbędny do rekrutacji oraz trwania studiów, 
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 224, poz. 1634).

Przydatne linki