Warszawa

Zapraszamy wszystkich studentów do studiowania w Warszawskim oddziale Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności 

Kierunki studiów - studia I stopnia:

 • Informatyka
 • Grafika
 • Pedagogika

Kontakt / Rekrutacja:
tel.: 42 27 50 159
mail: rekrutacja@wsinf.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Informatyka

Dlaczego wybrać informatykę?

 • Kierunek przyszłości - IT to najszybciej rozwijająca się branża i najbardziej chłonny rynek pracy w perspektywie długookresowej;
 • Zarobki oraz warunki zatrudnienia najlepsze na polskim rynku pracy;
 • Kierunek, po którym możesz pracować na własny rachunek w elastyczny i wygodny dla Ciebie sposób.

Informatyka - studia I stopnia

 • Czas trwania: 7 semestrów
 • Tryb studiów: stacjonarny (poniedziałek-piątek), niestacjonarny (sobota-niedziela).
 • Tytuł: Inżynier

Profil absolwenta

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną w trakcie egzaminu dyplomowego. Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytułu inżyniera. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent:

 • Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.
 • Posiada umiejętności programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych.
 • Ma także wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
 • Jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Specjalności

Program kształcenia został zmodyfikowany w oparciu o konsultacje z pracownikami z czołowych firm IT z województwa łódzkiego.

Aktualnie oferujemy 2 specjalności do wyboru przez studenta po 3 semestrze studiów.  Student kończy studia realizując w trakcie toku studiów  2 specjalności. Zajęcia specjalizacyjne zaczynają się od 4 semestru i są realizowane w dwóch modułach specjalizacyjnych:

Na semstrze 4 i 5 (do wyboru):

 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Programowanie

Na semstrze 6 i 7 (do wyboru):

 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • Inżynieria oprogramowania

Program studiów (najważniejsze przedmioty)

Program studiów jest realizowany w ramach 7 semestrów, 3 pierwsze są wspólne dla wszystkich specjalności i w ich ramach student uzyskuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w za­kresie algorytmów i struktur danych i ich złożoności, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, języków i paradygmatów programo­wania, grafiki i komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji oraz baz danych. Zagadnienia te są realizowane przez blok kursów wspólnych zawierających m.in. takie przedmioty jak:

 • Podstawy informatyki
 • Architektura systemów komputerowych
 • Podstawy programowania
 • Grafika komputerowa i komunikacja człowiek-komputer
 • Algorytmy i złożoność obliczeniowa
 • Programowanie aplikacji użytkowych
 • Języki programowania
 • Systemy operacyjne
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Podstawy baz danych
 • Podstawy elektroniki
 • Paradygmaty programowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy wbudowane
 • Metody numeryczne
Artystyczna Grafika Komputerowa

Dlaczego wybrać Artystyczną Grafikę Komputerową?

 • Kierunek dający szerokie spektrum możliwości;
 • Możliwość podjęcia pracy w różnych branżach i obszarach co powoduje, że praca ta jest ciekawa i zawsze pełna wyzwań;
 • Bardzo dobre warunki finansowe na rynku pracy;
 • Silny rozwój rynku w kierunku Web designu a także grafiki 3D oraz wzrost zasiegu mediów społecznościowych, to także silny rozwój w obszarze grafiki i wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej branży.

Artystyczna Grafika Komputerowa - Studia I stopnia

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tytuł: Dyplom licencjata grafiki

Specjalności

 • Grafika Projektowa
 • Grafika Warsztatowa

Profil Absolwenta

Studia dostosowane do oczekiwań rynku pracy:

 • Możliwość poznania różnorodnych technik wizualizacyjnych i projektowych w oparciu o najnowsze wersje specjalistycznych programów komputerowych, tj. pakietu Corel, pakietu Adobe, 3dsmax, InDesign, Flash;
 • Program dydaktyczny zawiera, także jako wiodące zagadnienia projektowania graficznego, grafiki warsztatowej i podstaw multimediów;
 • Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych;
 • Wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w nowe, dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną.

Absolwent:

 • Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcji historii sztuki w kulturze i społeczeństwie;
 • Jest dobrze przygotowany do posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego;
 • Jest zdolny do samodzielnej, pracy artystycznej i projektowej w różnorodnych instytucjach takich jak: wydawnictwa, media prasowe i elektroniczne, instytucje wystawiennicze, instytucje kulturalno-oświatowe.

Czas trwania studiów: na poziomie licencjackim: 6 semestrów. Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

Pedagogika

Dlaczego wybrać Pedagogikę?

 • Jeśli lubisz pracę z ludźmi, nieść im pomoc i dawać wsparcie to ten kierunek jest dla Ciebie;
 • Szeroki wachlarz możliwości i specjalizacji;
 • Bogata oferta dodatkowych szkoleń i uprawnień;
 • Kierunek dający wiele satysfakcji i możliwości na rynku pracy;

Pedagogika - studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów) Tryb studiów: stacjonarne: 6 semestrów (po 15 tygodni) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), niestacjonarne: odbywają się zgodnie z planem w ciągu 6 semestrów, w ramach dwudniowych zjazdów (8 zjazdów w ciągu semestru).

Tytuł: licencjat

Proces dydaktyczny realizowany jest w typowych dla kształcenia akademickiego formach: wykładach, ćwiczeniach i seminariach. Studia pedagogiczne charakteryzują się dużą liczbą zajęć praktycznych, aktywizujących studentów (projekty, zajęcia warsztatowe, praca w grupach itp.), wyposażających w niezbędne umiejętności zawodowe.

Profil absolwenta

Absolwent:

 • Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu: pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii; konieczną do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania, diagnozowania procesów edukacyjnych.
 • Potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą o prawidłowościach i zaburzeniach rozwojowych człowieka, niezbędną w działaniach praktycznych, zgodnych z obraną specjalnością, pogłębionego rozumienia kontekstów społecznych w pracy pedagogicznej.
 • Posiada umiejętność komunikacji społecznej oraz refleksyjnego namysłu nad własną działalnością zawodową.
 • Dla wszystkich kandydatów na studia I stopnia na kierunku Pedagogika formułowane są następujące wymagania: zamiłowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą lub (i) osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia; zrównoważone reakcje emocjonalne; zdolność nawiązywania kontaktu; otwartość; tolerancja; wrażliwość estetyczna

Specjalności

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne NOWOŚĆ

Program studiów

Moduły programu kształcenia:

 • moduł przedmiotów podstawowych, gdzie przyswajane są przez studentów: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w powiązaniu z treściami z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, teorii wychowania itp.;
 • moduł przedmiotów rozszerzających kształcenie, gdzie student ma możliwość rozszerzyć swoją wiedzę o treści związane z jego zainteresowaniami;
 • moduł pracy dyplomowej, dzięki któremu student przygotowuje się do praktycznego egzaminu dyplomowego;
 • moduł praktyk, dzięki któremu student uzyskuje przygotowanie praktyczne, poszerza oraz konfrontuje swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne z zastaną rzeczywistością w działaniu praktycznym, w instytucjach realizujących zadania: wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne, pomocowe i opiekuńcze.
 • moduł przedmiotów specjalnościowych, związanych z obraną przez studenta specjalnością pedagogiczną.

Przydatne linki