Wybory 2017 do Senatu

Komunikat nr 1

Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU
Łódź, 26 kwietnia 2017r.

W dniu 24 kwietnia 2017 r. na posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności wybrano członków Uczelnianej Komisji Wyborczej, w której skład weszli:

z Wydziału Informatyki i Zarządzania:
1. dr inż. Krzysztof Bareła
2. mgr inż. Krzysztof Rychlicki Kicior

z Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia:
3. dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
4. dr Andrzej Kabziński

z Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych:
5. dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU
6. mgr Artur Ławicki

W dniu 24 kwietnia 2017 roku, po zakończeniu obrad Senatu, ukonstytuowała się Uczelniana Komisja Wyborcza, której przewodniczył JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, Prof. dr hab. Krzysztof Dems.

Komisja w składzie:
dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU
dr inż. Krzysztof Bareła
mgr Artur Ławicki

dokonała, zgodnie z § 72 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, wyboru przewodniczącego, którym została dr hab. Ewa Lesser prof. WSIU.


Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU z dnia 26 kwietnia 2017r.

 

Komunikat nr 2

Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU

W dniu 08 maja 2017 r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie UKW w składzie:

dr hab. Ewa Lesser, prof. WSIU (przewodnicząca UKW)
dr hab. Marek Strzelczyk, prof. WSIU
dr inż. Krzysztof Bareła
mgr inż. Krzysztof Rychlicki Kicior
mgr Artur Ławicki

Wybrano zastępcę przewodniczącej UKW, którym został mgr Artur Ławicki.

Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła uchwały:
1. Przyjmując za podstawę § 27 Statutu Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, określono skład Senatu na kadencję 01.09.2017 – 31.08.2021 w poszczególnych grupach:

 • W grupie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego – wybieramy 15 przedstawicieli;
 • W grupie pozostałych nauczycieli akademickich – wybieramy 1 przedstawiciela;
 • W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wybieramy 1 przedstawiciela;
 • W grupie studentów – wybieramy 6 przedstawicieli

Do Senatu wchodzą „z urzędu”: Rektor jako przewodniczący, Kanclerz i pięciu Dziekanów (§27 Statutu WSIU).

Skład Senatu będzie następujący:

 • samodzielnych pracowników naukowych: 15 + 1 (z urzędu) = 16 (53,3%);
 • doktorów i magistrów: 1 + 5 (z urzędu) = 6 (20,0%);
 • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 1 + 1 (z urzędu) = 2 (6,7%);
 • studentów 6 (20,0%);

razem Senat będzie liczył 30 osób. 

2. Zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu – do 28 maja 2017 do godz. 16:00

 • W grupie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego wybieramy 15 osób, na Wydziałach (przez WKW) – proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tej grupie, tj.

na Wydziale Informatyki i Zarządzania – 7 z 9 kandydatów
na Wydziale Pedagogiki i Promocji Zdrowia – 6 z 8 kandydatów
na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych – 2 z 3 kandydatów
na Wydziale zamiejscowym we Włocławku – z proporcji wychodzi poniżej jedności, więc nie ten wydział nie wystawia kandydata, a na Wydziale zamiejscowym w Bydgoszczy – nie ma zatrudnionego samodzielnego nauczyciela akademickiego;

 • W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybieramy 1 osobę spośród nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 kandydatów – każdy Wydział ma prawo wystawić 1 kandydata;
 • W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybieramy 1 przedstawiciela spośród nie mniej niż 2 i nie więcej niż 5 kandydatów;
 • W grupie studentów 6 kandydatów wybiera Samorząd studencki;

3. Karty zgłoszeniowe należy pobierać w pok. 204 budynek B u pani Sylwii Kosmali lub pobrać ze strony internetowej WSIU w zakładce Uczelnia/Wybory 2017 do Senatu; Podpisane karty zgłoszenia należy składać w pok. 204 budynek B u pani Sylwii Kosmali;

4. Wybory w grupie nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego będą przeprowadzone na wydziałach w terminie do 20 czerwca 2017 (dokładne terminy ustalają WKW);

5. Wybory do senatu w grupie doktorów i magistrów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi będą przeprowadzone drogą internetową od 11.06.2017 od godz. 00:00 do 12.06.2017 do godz. 24:00.

Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej WSIU z dnia 08 maja 2017

 KARTY ZGŁOSZEŃ:

KARTA ZGLOSZENIA_profesorowie
KARTA ZGLOSZENIA_niesamodzielni
KARTA ZGLOSZENIA_administracja

Przydatne linki