Scientific Bulletin

Scientific Bulletin of the College of Informatics (pISSN 1643-0689, elSSN 2543-5736)

The original scientific papers devoted to theory of computer science as well as practical application of information technology in engineering, management, computer graphics, medicine and other fields where automated data processing is applied, are published in the Scientific Bulletin of the College of Informatics (SBCInf) in Łódź.

The Bulletin is issued at least once a year.

 

Guidelines for the authors

The papers submitted for publication in SBCInf should be written in Polish or in English. In case of Polish version, the title, abstract and keywords in English are also required. In the case of the English version, these elements are required in the Polish language.

The content of the article should indicate the origin of the used, non-obvious sources that were the basis for the research tasks set out in the article and were not created while working on the publication.

In order to simplify the article content formatting, we encourage you to use the prepared template, which defines styles to maintain the recommended layout of the proper functional elements of the article - template_article.doc.

The general rules for preparing an article (formulated in Styles_article.doc) should follow the guidelines below. 

szablon_artykulu.doc

 Page format: 176x250 mm

Margins: internal - 26 mm, external - 25 mm, top - 26 mm, bottom - 25 mm

Paragraph indent: 5 mm

Upper folio: line 0.5 pt, at 20 mm height from the top, text - to external margins, first page of the article - " Zeszyty Naukowe WSInf nr x (x) / xxxx" on the left - author's name, right hand side - article title, font Arial 8

Fonts: basic text - Arial 10, author's name - Arial 11 Bold, article title - Arial 14 Bold caps, subheadings - Arial 11 Bold, footnotes - Arial 8

Bibliography should contain only the items mentioned in the text. Method of marking the quoted entries in the text: [1], [2], etc. Bibliography style:

[1] Iksinski Y., Title of the book, Publisher, City, Year.

[2] Igrekowski X., Title of the article, "Journal" No. X, Year.

Review rules

Each article submitted for publication in the Scientific Bulletin of the College of Informatics is reviewed by two specialists in the field covered by the article. The review process maintains the anonymity of both the reviewer and the author. Reviews are provided to authors. The author submitting an article for publication in SBCInf is informed by email about the stages of the publishing process such as: sending the article to the reviewer, the reviewer's decision, the decision to accept the publication, the expected time of publication and about the publication of the article.

 Criteria for evaluation of the article:

1. Article

 • Presents new, practically significant problems - yes / no;
 • Presents new methodologies for solving specific problems - yes / no;
 • Application of known methods in new issues - yes / no;
 • Presents important results of simulation or real research - yes / no;
 • Present issues already published - yes / no;
 • Is a review - yes / no.

2. The article clearly outlined the problem - yes / no.

3. The title is consistent with content of the article - yes / no.

4. Summary corresponds to the content of the article - yes / no.

5. Source information accurately reflects current knowledge - yes / no.

 The reviewer form

Authors’ statement about their contribution to the article

Each article submitted to the editorial office of SBCInf should be accompanied by a written statement (of the author submitting the article to be published) about the individual contribution of each co-authors. Such a statement should include information about the tasks accomplished by each co-author, which led to the formulation of the problem, the building of physical and mathematical models, the choice of implementation methods, implementation of chosen methods, interpretation of results, etc.

Editorial board
 • Prof. Krzysztof Dems, DSc Eng. - chairman
 • Jan Turant, PhD Eng.  - editorial secretary
 • Prof. Edward Kącki, DSc Eng.
 • Prof. Stanisława Kluska-Nawarecka, DSc
 • Prof. Marian Niedżwiedziński, DSc
 • Prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, DSc Eng.
 • Zbigniew Kierzkowski, DSc Eng.
 • Prof. Jan Sokołowski, DSc (Uni. Nancy, France)
 • Prof. Chibueze Obgonna (Uni. Babcock, Nigeria)
 • Prof. Andriy Bomba (Uni. Rivne, Ukraine)
Reviewers list
 • Prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, DSc Eng.
 • Prof. Krzysztof Dems, DSc Eng.
 • Prof. Edward Kącki, DSc Eng.
 • Prof. Marian Niedźwiedziński, DSc
 • Prof. Stanisław Stupkiewicz, DSc Eng.
 • Prof. Ryszard Korycki, DSc Eng.
 • Prof. Paweł Strumiłło, DSc Eng.
 • Prof. Ryszard Kutyłowski, DSc Eng.
 • Prof. Adam Pelikant, DSc Eng.
 • Jerzy Czerbniak, DSc
 • Zbigniew Gmyrek, DSc Eng.
 • Henryk Kapusta, DSc Eng
 • Zbigniew Kierzkowski, DSc Eng.
 • Janusz Lipiński, PhD Eng.
 • Tadeusz Poreda, DSc Eng.
 • Piotr Lipiński, DSc Eng.
 • Piotr Napieralski, DSc Eng.
 • Dariusz Bojczuk, DSc Eng.
 • Paulina Obara, PhD Eng.
 • Mariusz Frydrych, PhD Eng.
 • Krzysztof Lichy, PhD Eng.
 • Mariusz Jarocki, PhD
 • Wojciech Horzelski, PhD

Journal Archive

Vol. 15 nr 1 2016

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa
WEIGHT DISTRIBUTION IN SOME LINEAR CODES
ROZKŁAD WAG HAMMINGA DLA PEWNEJ KLASY KODÓW LINIOWYCH
Abstract Full text

Łukasz Błoński, Krzysztof Lichy
LOKALIZACJA UŻYTKOWNIKA PRZY WYKORZYSTANIU RSSI SYGNAŁU SIECI 802.11
LOCATION USING RSSI SIGNAL IN 802.11 NETWORK
Abstract Full text

Bartłomiej Arkuszyński, Krzysztof Lichy
STEROWANIE TELESKOPEM ASTRONOMICZNYM Z WYKORZYSTANIEM RASPBERRY PI
CONTROL OF ASTRONOMICAL TELESCOPE USING RASPBERRY PI
Abstract Full text

Bartosz Bilczewski, Krzysztof Lichy
TEMPO ZUŻYWANIA DYSKÓW SSD W MASZYNACH WIRTUALNYCH
THE RATE OF EXPLOITATION SSD DISK IN VIRTUAL MACHINES
Abstract Full text

Witold Beluch, Karolina Panek
GLOBAL IDENTIFICATION OF THE LAMINATES’ MATERIAL PARAMETERS
GLOBALNA IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MATERIAŁOWYCH LAMINATÓW
Abstract Full text

Tomasz Schlieter
APPLICATION OF SELF-ORGANIZING MAPS IN VISUALIZATION OF MULTIDIMENSIONAL PARETO FRONTS
ZASTOSOWANIE SAMOORGANIZUJĄCYCH MAP W CELU WIZUALIZACJI WIELOWYMAROWYCH FRONTÓW PARETO
Abstract Full text

Wojciech Stawicki
FILTRACJA PRZEBIEGÓW ELEKTRYCZNYCH – PORÓWNANIE ZASTOSOWANYCH METOD FILTRACJI
THE FILTRATION OF ELECTRICAL WAVEFORMS – THE COMPARISON OF FILTRATION METHODSALGORITHM WITH GRADIENT INDIVIDUAL’S IMPROVEMENT
Abstract Full text

Vol. 14 nr 1 2015

Marcin Hatłas, Witold Beluch
MODELOWANIE WIELOSKALOWE GRADIENTOWYCH KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH
FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS – MULTISCALE MODELLING
Abstract Full text

Krzysztof Lichy
ZASTOSOWANIE KOMPUTERA KLASY SBC JAKO RUTER PRACUJĄCY W SIECI SOHO
SBC CLASS COMPUTER USED AS RUTER FOR SOHO NETWORK
Abstract  Full text

Krzysztof Lichy
INTERFEJS MIDI W ORGANACH PISZCZAŁKOWYCH
MIDI INTERFACE IN PIPE ORGAN
Abstract  Full text

Grzegorz Spyra, Witold Beluch
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PROJEKTOWANIE ZABUDÓW WYWROTEK
COMPUTER AID SYSTEM FOR DESIGN OF DUMP BODY FOR TRUCKS
Abstract Full text

Wojciech Stawicki
TRÓJWYMIAROWE MODELOWANIE STYCZNIKA PRĄDU PRZEMIENNEGO
THREE-DIMENSIONAL MODELING OF AN AC CONTACTOR
Abstract  Full text

Kazimierz Wieczorkowski
METODOLOGIA PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI CMS
CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS CMS
Abstract   Full text

Jan Turant
RÓWNOLEGŁY EWOLUCYJNY ALGORYTM OPTYMALIZACYJNY Z GRADIENTOWĄ POPRAWĄ OSOBNIKÓW
PARALLEL EVOLUTIONARY OPTIMIZATION ALGORITHM WITH GRADIENT INDIVIDUAL’S IMPROVEMENT
AbstractFull text

Mariusz Frydrych, Maciej Kacperski
IMPLEMENTACJA WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA W DYDAKTYCE STUDIÓW E-LEARNINGOWYCH
IMPLEMENTATION OF VIRTUAL ENVIRONMENT IN THE E-LEARNING TEACHING
Abstract  Full text

Vol. 13 nr 1 2014

Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa, Mariusz Frydrych
SYSTEM MONITOROWANIA SIECI
NETWORK MONITORING SYSTEM
Abstract   Full text

Ewa Konopka, Adam Pelikant
ZASTOSOWANIE METOD GRUPOWANIA W ANALIZIE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
THE USE OF CLUSTERING METHODS IN THE ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS
Abstract  Full text

Piotr Pilny, Adam Pelikant
WIZUALIZACJA I REORGANIZACJA GRAFÓW Z ZASTOSOWANIEM RELACYJNEJ BAZY DANYCH
VISUALIZATION AND REORGANIZATION OF GRAPHS USING RELATIONAL DATABASE
Abstract  Full text

Dariusz Bojczuk
GEOMETRYCZNA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH W UJĘCIU LINIOWYM
GEOMETRIC SENSITIVITY ANALYSIS OF BAR STRUCTURES IN LINEAR FORMULATION
Abstract Full text

Jan Turant, Krzysztof Dems
IDENTYFIKACJA DEFEKTÓW W MATERIAŁACH KONSTRUKCYJNYCH W WARUNKACH NIEUSTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA
DEFECT IDENTIFICATION OF STRUCTURAL MATERIALS UNDER TRANSIENT HEAT FLOW
Abstract   Full text

Jacek Wiśniewski
PROJEKTOWANIE STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH WZMACNIANYCH SIATKĄ WŁÓKIEN
OPTIMAL DESIGN OF DISKS REINFORCED WITH FIBER NET
Abstract  Full text

Elżbieta Radaszewska, Jan Turant
OPTYMALNE PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKONANYCH Z KOMPOZYTÓW WŁÓKNISTYCH
THE OPTIMAL DESIGN OF STRUCTURAL ELEMENTS MADE OF FIBRE COMPOSITE MATERIALS
Abstract  Full text

Olena Hladka, Andriy Bomba
SYNTEZA NUMERYCZNYCH METOD ANALIZY ZESPOLONEJ I NUMERYCZNO-ANALITYCZNEJ REPREZENTACJI W ROZWIĄZANIACH PEWNEJ KLASY NIELINIOWYCH PROBLEMÓW BRZEGOWYCH W ZAKRZYWIONYM OBSZARZE
THE SYNTHESES OF NUMERICAL METHODS OF COMPLEX ANALYSIS AND NUMERICAL-ANALYTICAL REPRESENTATIONS FOR SOLVING OF A CLASS OF NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS IN CURVILINEAR DOMAINS
Abstract  Full text

Przemysław Makowski, Wacław Kuś
WIELOSKALOWE MODELOWANIE STRUKTUR WYTWORZONYCH Z UŻYCIEM METODY FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) DO ZASTOSOWAŃ W MEDYCYNIE
MULTISCALE MODELING OF STRUCTURES MANUFACTURED USING FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) METHOD FOR APPLICATIONS IN MEDICINE
Abstract   Full text

Vol. 12 nr 1 2013

Mirosław Zając
FILTRACJA KALMANA W TECHNICE NA PRZYKŁADZIE URZĄDZENIA SST
KALMAN FILTERING TECHNIQUE ON THE SST EXAMPLE OF A DEVICE
Abstract   Full text

Andrij Bomba, Andrij Safonyk
MATHEMATICAL MODELING OF AEROBIC WASTEWATER TREATMENT IN POROUS MEDIUM
Abstract   Full text

Anna Kowalczyk-Niewiadomy
SYSTEM GENERACJI DANYCH TESTOWYCH OPARTYCH O STATYSTYKI ODWIEDZIN WITRYN INTERNETOWYCH
MATHEMATICAL MODELING OF AEROBIC WASTEWATER TREATMENT IN POROUS MEDIUM
Abstract   Full text

Mariusz Frydrych, Maciej Kacperski, Grzegorz Zwoliński
PEWNE RODZINY CHARAKTERYSTYCZNE KODÓW LINIOWYCH
SOME CHARACTERISTIC FAMILIES OF LINEAR CODES
Abstract  Full text

Waldemar Mucha
UKŁAD STEROWANIA TRÓJKOŁOWEGO ROBOTA MOBILNEGO
CONTROL SYSTEM OF TRICYCLE MOBILE ROBOT
Abstract   Full text

Paulina Obara, Jan Turant
ŚCISŁA I PRZYBLIŻONA ANALIZA DYNAMICZNA KONSTRUKCJI BELKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
STRICT AND APPROXIMATE ANALYSIS OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF BEAM STRUCTURES USING FINITE ELEMENT METHOD
Abstract    Full text

Jan Turant
STEROWANIE ROZPŁYWEM CIEPŁA W WALE KALANDRA Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW GRADIENTOWYCH
CONTROL OF HEAT FLOW IN CALENDER SHAFT USING FUNCTIONALLY GRADIENT MATERIALS
Abstract  Full text

Michał Barański, Adam Pelikant
WYSZUKIWANIE PODCIĄGU W CIĄGU Z ZASTOSOWANIEM OBIEKTÓW CLR
SEARCHING FOR SUBSTRING IN STRING USING CLR OBJECTS
Abstract  Full text

Vol. 11 nr 3 2012

Jan Turant
OPTYMALNE PROJEKTOWANIE ROZPŁYWU CIEPŁA W WALE KALANDRA
OPTIMAL DESIGN OF HEAT FLOW IN CALENDER SHAFT
Abstract Full text

Jacek Wiśniewski
ANALIZA I PROJEKTOWANIE LEKKICH KONSTRUKCJI KOMPOZYTOWYCH
ANALYSIS AND OPTIMAL DESIGN OF LIGHTWEIGHT COMPOSITE STRUCTURES
Abstract Full text

Marcin Lidke, Adam Pelikant
AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE SŁÓW KLUCZOWYCH
AUTOMATIC KEYWORDS DETECTION
Abstract Full text

Piotr Pilny, Adam Pelikant
TYPY UŻYTKOWNIKA CLR – WPROWADZENIE OBIEKTOWOŚCI DO RELACYJNEJ BAZY DANYCH
USER CLR TYPES – INTRODUCTION OF OBJECT–ORIENTED TYPES TO RELATIONAL DATABASE
Abstract Full text

Grzegorz Zwoliński, Paweł Kowski
DWUENERGETYCZNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
DUAL ENERGY IMAGES
Abstract Full text

Krzysztof Bareła, Dariusz Doliwa, Wojciech Horzelski, Mariusz Jarocki
HARMONOGRAMOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH
MEDICAL SERVICES SCHEDULING
Abstract Full text

Maciej Kacperski
BUDOWA MODELOWEGO WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA SIECIOWEGO W IMPLEMENTACJI USŁUG KATALOGOWYCH
CONSTRUCTION OF VIRTUAL ENVIRONMENT NETWORK MODEL IMPLEMENTATION OF THE DIRECTORY SERVICES
Abstract Full text

Mirosław Zając
WYKORZYSTANIE FILTRU KALMANA DO POMIARU NAPIĘCIA ZAKŁÓCONEGO SZUMEM
THE KALMAN’S FILTER USAGE FOR MEASUREMENT OF VOLTAGE WAVEFORM WITH NOISE
Abstract Full text

 

Vol. 11 nr 2 2012

Ewa Konopka
FUNKCJE I TYPY UŻYTKOWNIKA CLR W ZADANIACH STATYSTYCZNYCH
FUNCTIONS AND CLR USER TYPES IN STATISTICAL TASKS
Abstract Full text

Jarosław Blichiewicz
ANALIZA AKCEPTACJI WIZUALNEJ CZASOPISM DRUKOWANYCH I NEWSLETTERÓW INTERNETOWYCH
ANALYSIS OF VISUAL ACCEPTANCE OF MAGAZINES AND INTERNET NEWSLETTERS
Abstract Full text

Jan Rojek
MONITORING INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU „OPENNMS”
NETWORK INFRASTRUCTURE MONITORING WITH THE USE OF THE "OPENNMS"
Abstract Full text

Piotr Kobalczyk
SYSTEM ROZLICZANIA I PROGNOZOWANIA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ
THERMAL ENERGY SYSTEM FOR CLEARING AND FORECASTING
Abstract Full text

Maciej Nowak
ROZSZERZENIE MECHANIZMÓW FUNKCJONALNOŚCI PROTOKOŁU TFTP
THE EXTENSION FUNCTIONALITY OF TFTP PROTOCOL
Abstract Full text

Andrzej Gorzela
MINIATUROWY SERWER DHCP
TINY DHCP SERVER
Abstract Full text

Artur Ziemiński
MIGRACJA P2V - PORÓWNANIE HYPER-V I VMWARE
P2V MIGRATION-COMPARISON OF HYPERV AND VMWARE
Abstract Full text

Robert Górzyński
PROBLEM ODWZOROWANIA MIMIKI TWARZY
MAPPING OF FACIAL EXPRESSIONS
Abstract Full text

Krzysztof Łukaszczyk
ZASTOSOWANIE DANYCH SPATIAL DO OPISU ELEMENTÓW POWIERZCHNIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MS SQL SERVER 2008
APPLICATION OF SPATIAL DATA TO DESCRIBE THE SURFACE ELEMENTS USING MS SQL SERVER 2008
Abstract Full text

Ewelina Jasińska
SYSTEMY IMMUNOLOGICZNE W PROBLEMACH BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
IMMUNE SYSTEMS IN THE PROBLEMS OF SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS
Abstract Full text

Vol. 11 nr 1 2012

Jerzy Roszkowski
Metamodel zarządzania jakością w architekturze korporacyjnej
The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture
Abstract Full text

Maciej Witos, Adam Pelikant
Przetwarzanie grafiki wektorowej w oracle
Vector Graphics Processing in Oracle
Abstract Full text

Anna Kowalczyk-Niewiadomy
Function result cache – poprawa wydajności aplikacji PL/SQL
Function Result Cache - PL/SQL Performance Improvement
Abstract Full text

Daniel Zielas, Adam Pelikant
Przetwarzanie i analiza danych medycznych na platformie Oracle z zastosowaniem DICOM
Medical Data Processing and Analysis Applying DICOM on Oracle Server Platform
Abstract Full text

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski
Modelowanie zapotrzebowania na zasoby sieciowe
Modeling the Demand for Network Resources
Abstract Full text

Przemysław Ćwikowski, Łukasz Jan Kapusta, Andrzej Teodorczyk
Metodologia szkolenia w zakresie symulacji procesów wymiany ładunku, wtrysku oraz spalania z wykorzystaniem pakietu AVL FIRE
Trainings Methodology in the Field of Charge Exchange, Injection and Combustion Processes Simulation, with Use of AVL FIRE Code
Abstract Full text

Łukasz Jan Kapusta
Symulacje numeryczne przepływu heksanu przez wtryskiwacz
Numerical Simulations of Hexane Flow Through the Injector
Abstract Full text

Zofia M. Łabęda-Grudziak
Algorytm odpornej identyfikacji addytywnego modelu regresji dla potrzeb detekcji uszkodzeń
Robust Identification Algorithm for the Additive Regression Model for Fault Detection
Abstract Full text

Tomasz Trzepieciński
Metody optymalizacyjne w problemach regresyjnych
The Optimization Methods in Regression Problems
Abstract Full text

Tomasz Trzepieciński, Anna Bazan
Analiza wpływu tarcia na zmianę topografii powierzchni wytłaczanych blach
Analysis of the Friction Influence on Change of Surface Topography of Drawn Sheets
Abstract Full text

Paweł Rembelski
Zbieżność punktowa dyskretnego algorytmu mrówkowego wyniki praktyczne
Pointwise Convergence of Discrete Ant System Algorithm with Practical Results
Abstract Full text

Mirosław Zając
Poprawa jakości obrazu pochodzącego z kamer niskiej rozdzielczości oraz telefonów komórkowych, z wykorzystaniem operacji splotu i rozplotu – ocena jakości uzyskanych obrazów
Improvement of Image Quality of Low-Resolution Cameras and Mobile Phones, Using the Convolution and Deconvolution Operations - Evaluation of the Obtained Images Quality
Abstract Full text

Kacper Pluta, Michał Postolski, Marcin Janaszewski
Algorytmy modelowania drzewa oskrzelowego
Bronchial Tree Modeling Algorithms
Abstract Full text

Vol. 10 nr 2 2011

Jerzy Luciński
Schematy zastępcze lamp CCFL
CCFL Lamp’s Equivalent Circuit
Abstract Full text

Mirosław Zając
Dobór parametrów filtru adaptacyjnego na przykładzie procesu przetwarzania obrazów medycznych
Selection of The Adaptive Filter Parameters for Example Process of Medical Images Processing
Abstract Full text

Jerzy Roszkowski
Jakość architektury korporacyjnej
The Quality of the Enterprise Architecture
Abstract Full text

Sebastian Rafałko, Adam Pelikant
Zastosowanie service broker do automatycznej synchronizacji danych na platformie microsoft SQl Serwer
Usage of Service Broker to Automatic Synchronize of Data in Microsoft SQL Server
Abstract Full text

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski
Bazodanowa logika skrzynek poczty elektronicznej
Database Logic of Email Boxes
Abstract Full text

Jacek Wiśniewski
Optymalizacja kosztów materiałowych w projektowaniu struktur kompozytowych
Optimization of Material Costs in The Design of Composite Structures
Abstract Full text

Agata Chmielewska, Adam Dąbrowski, Tomasz Marciniak, Radosław Weychan, Łukasz Waszczuk, Dariusz Zamorski
System automatycznego liczenia obiektów w ruchu miejskim
An Automatic System Of Counting Objects In Urban Traffic
Abstract Full text

Zbigniew Gmyrek
Porównanie inżynierskich metod estymacji strat w cienkich blachach ferromagnetycznych
Comparison of Engineering Methods of Loss Prediction in Thin Ferromagnetic Laminations
Abstract Full text

Jan Turant
Wielokryterialne optymalne projektowanie przepływu ciepła w wale kalandra
Multiobjective Optimal Design of Heat Flow in Calender Shaft
Abstract Full text

Grzegorz Zwoliński
Uczelniany system elektronicznego obiegu dokumentów
University System of Electronic Circulation of Documents
Abstract Full text

Zbigniew Gmyrek, Mirosław Zając
Wyznaczanie strat w rdzeniu silnika małej mocy,
Z uwzględnieniem strefy materiału zniszczonego w wyniku wykrawania mechanicznego
Determination of Loss in The Core of the Low Power Induction Motor, Taking Into Account the Material Area Damaged in Result of a Mechanical Punching
Abstract Full text

Maciej Kacperski
Modelowanie dostępu do zróżnicowanego środowiska systemów operacyjnych, serwerów i aplikacji użytkowych
Modeling of Access to Various Environments of Operating Systems, Servers And Applications
Abstract Full text

Piotr Tarłowski
Modelowanie pojęciowe systemów partnerskich w wirtualnej organizacji działań
Conceptual Modeling of the Partner Systems in Virtual Activities Organization
Abstract Full text

Vol. 10 nr 1 2011

Marta Włodarczyk
Opis sieci komputerowej przy pomocy geospatial
Description of Computer Network Using Geospatial
Abstract Full text

Łukasz Gajewski
Analiza możliwości wykorzystania technologii informacyjnych do tworzenia internetowych
Wirtualnych spacerów po mieście Biała Podlaska
Analysis of the Use of Information Technologies to Create Online Virtual Tours Through the City Biała Podlaska
Abstract Full text

Ewelina Jasińska
Ataki i włamania do sieci bezprzewodowych
Attacks and Break for Wireless Network
Abstract Full text

Karolina Zbyrowska
Porównanie technologii html5 i flash
Comparison Html5 and Flash Technologies
Abstract Full text

Jacek Pawłowski
Zapis plików grafiki wektorowej do bazy danych MS SQL
Writing Vector Graphic Files to MS SQL Database
Abstract Full text

Kamil Filipiuk
Analiza pozycjonowania witryny internetowej wykonanej w technologii flash
Positioning Analysis of a Website Made in Flash Technology
Abstract Full text

Michał Orsetti
Informatyczne aspekty optymalnego projektowania sieci elektrycznych
Optimal Aspects Of Computer Design Of Electrical Networks
Abstract Full text

Vol. 9, Nr 3, 2010

Radosław Weychan, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski
Przetwarzanie sygnałów audio w czasie rzeczywistym z zastosowaniem target support package TC6
Real Time Audio Signal Processing Using Target Support Package TC6 Library
Abstract Full text

Tomasz Trzepieciński
Modelowanie procesu kształtowania blach w programie abaqus
Modelling Sheet Metal Forming Process Using Abaqus
Abstract Full text

Tomasz Trzepieciński
Zastosowanie regresji wielokrotnej i sieci neuronowej do modelowania zjawiska tarcia
Application of Multiple Regression and Neural Network for Modelling of Friction Phenomenon
Abstract Full text

Tomasz Marciniak, Radosław Weychan, Adam Dąbrowski
Analiza szybkiej identyfikacji mówcy implementowanych w środowisku matlab oraz code composer studio
Analysis of Fast Speaker Identification Implemented in Matlab and Code Composer Studio
Abstract Full text

Damian Jackowski, Tomasz Marciniak, Adam Dąbrowski
Implementacja i analiza modeli detekcji i śledzenia obiektów w sekwencjach wideo z zastosowaniem modułu z procesorem sygnałowym
Implementation and Analysis of Models for Detection and Tracking Objects in Video Sequences Using Digital Signal Processing Module
Abstract Full text

Agata Chmielewska, Paweł Pawłowski, Adam Dąbrowski
Zastosowanie metod przetwarzania sekwencji wideo do wspomagania monitoringu miejskiego
Applying Methods of Processing the Sequence of the Video for Supporting the Urban Monitoring
Abstract Full text

Zofia Magdalena Łabęda-Grudziak
Addytywny model procesu zmian ciśnień w sieci gazociągowej w układzie detekcji nieszczelności1
Additive Model of Pressure Decomposition in Gas Network for the Leak Detection Scheme
Abstract Full text

Zofia Magdalena Łabęda-Grudziak
Dobór struktury modelu addytywnego dla potrzeb detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych
Additive Model Structure Selection for the Fault Detection in Dynamic Systems
Abstract Full text

Krzysztof Kozakiewicz, Dominik Głowacki
Modelowanie procesu formowania się szyjki w walcowej próbce rozciąganej
Modeling of the Process of Forming the Neck in Cylinder Shape Stretched Sample
Abstract Full text

Piotr Grześ
Zastosowanie metody elementów skończonych w modelowaniu zjawiska generacji ciepła w hamulcach tarczowych
Use of the Finite Element Method for Simulation of Heat Generation in Disc Brakes
Abstract Full text

Zbigniew Gmyrek
Modelowanie statycznej pętli histerezy materiału magnetycznie miękkiego
Modeling of Static Hysteresis of Soft Magnetic Material
Abstract Full text

Vol. 9, Nr 2, 2010

Jerzy Luciński
Modelowanie systemu chłodzenia z rurami cieplnymi (heat pipes) w sprzęcie elektronicznym
Modeling of Heat Pipes Cooling System in Electronic Equipment
Abstract Full text

Wojciech Rosiak, Zbigniew Gmyrek
Modelowanie i badania eksperymentalne dyskowego silnika typu BLDC dla napędów ułamkowej mocy
Modeling and Experimental Investigations of BLDC Disk-Typemotor for Fractional Horsepower Electric Drives
Abstract Full text

Grzegorz Zwoliński, Maciej Kacperski
Implementacja modelu wirtualnego systemu rekrutacji
Implementation of the Model of the Virtual System of the Recruitment
Abstract Full text

Grzegorz Zwoliński, Maciej Kacperski
Podstawy budowy i analiza funkcjonalności wirtualnego systemu rekrutacji
Bases of the Structure and Analysis of the Functionality of the Virtual System of the Recruitment
Abstract Full text

Jan Turant
Optymalne projektowanie rozkładu źródeł ciepła w wale kalandra
The Optimal Design of Heat Sources Distribution in Calender
Abstract Full text

Mirosław Zając
Obrazowanie medyczne na podstawie danych zawartych w formacie dicom z zastosowaniem filtracji adaptacyjnej
Medical Depicting on the Basis of Data Included in the Dicom Format with the Application of Adaptive Filtrations
Abstract Full text

Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa, Mariusz Frydrych
Analiza współczynnika straty algorytmów pakowania first fit oraz best fit przy ładunkach o rozkładzie Gaussa
Analysis of the Loss Rate of First Fit and Best Fit Packing Algorithms by Charges with Gauss Distribution
Abstract Full text

Paweł Pasamonik
Modelowanie procesów biznesowych zorientowane na czynności
Activity Oriented Business Process Modelling
Abstract Full text

Vol. 9, Nr 1, 2010

Rafał Galewski
BIOMETRYCZNA KONTROLA DOSTE?PU W PRZEDSIE?BIORSTWIE
Abstract Full text

Jan Mikołaj Michalski
NIMACJA CYFROWA POSTACI W OPARCIU O ANIMACJE? KLASYCZNA?
Abstract Full text

Dariusz Grałka
JACEK KARPIN?SKI – WYNALAZCA KOMPUTERA OSOBISTEGO
Abstract Full text

Tomasz Miłosławski
PROJEKTOWANIE RADIOKOMUNIKACYJNYCH SIECI PRZYWOŁAWCZYCH DEDYKOWANYCH DLA POTRZEB SŁUZ?BY ZDROWIA
Abstract Full text

Przemysław Turek
REPLIKACJE W ORACLE
Abstract Full text

Damian Popławski
ANIMACJA RUCHU W WIZUALIZACJI PROCESU PRZEMYSŁOWEGO
Abstract Full text

Artur Muras
KALKULATOR PODATKOWY. APLIKACJA VB
Abstract Full text

Vol. 8, Nr 2, 2009

Andrzej Borys
Poprawność wzorów podstawowych użytych w pewnej uproszczonej metodzie obliczeń zniekształceń harmonicznych scalonych układów analogowych
On Correctness Of The Basics Of Palumbo And Pennisi’s Means Of Harmonic Distortion Calculation In Analog Integrated Circuits
Abstract Full text

Andrzej Borys
Wykorzystanie formalizmu admitancyjnego w analizie nieliniowej
Exploiting Admittance Formalism in the Nonlinear Analysis
Abstract Full text

Radosław Biniek, Adam Pelikant
Zastosowanie rozszerzenia MDX do tworzenia hurtowni danych na platformie Microsoft SQL Serwer
Implementation of MDX Extension for Warehousing on MS SQL Server Platform
Abstract Full text

Adriana Maszorek, Adam Pelikant
Zastosowanie rozszerzenia DMX do zgłębiania danych na platformie Microsoft SQL Server
Implementation of DMX Extension for Data Mining on MS SQL Server Platform
Abstract Full text

Arkadiusz Poteralski, Mirosław Szczepanik, Tadeusz Burczyński
Optymalizacja topologiczna układów mechanicznych przy użyciu sztucznego systemu immunologicznego
Topology Optimization of Mechanical Structures Using Artificial Immune System
Abstract Full text

Zbigniew Gmyrek
Modele matematyczne i metody wyznaczania strat w ferromagnetykach miękkich pracujących w warunkach pola przemiennego i obrotowego
Mathematical Models and Methods Used in Iron Loss Evaluation Under Longitudinal as Well as Rotational Magnetisation
Abstract Full text

Vol. 7, Nr 1, 2008

Piotr Czech, Krystian Wilk, Rafał Łukasik
Perceptron wielowarstwowy jako narzędzie służące do wyznaczania pracy deformacji nadwozia samochodu po kolizji drogowej
Multilayer Perceptron as a Tool to Mark the Work of the Motor-Car Body Deformation as A Result of Road Collision
Abstract Full text

Piotr Czech
Wykorzystanie metod czasowo-częstotliwościowych do budowy deskryptorów uszkodzeń kół zębatych dla radialnych sieci neuronowych
Application of the Time-Frequency Methods for Setting up the Tooth Faults Model of Gerbox Assembly for Radial Neural Network
Abstract Full text

Wojciech Horzelski
Analiza probabilistyczna wybranych sekwencyjnych algorytmów pakowania
Probabilistic Analysis of Some Sequential Algorithms for Binpacking Problem
Abstract Full text

Antoni John, Piotr Orantek
Analiza interwałowa i rozmyta kości biodrowej człowieka
The Interval and Fuzzy Analysis of the Human Pelvic Bone
Abstract Full text

Adam Pelikant
Metody reprezentacji atrybutów w zadaniach zgłębiania danych
Methods of Atributes Representation in Data Mining Problems
Abstract Full text

Andrzej Sikora
Modelowanie, symulacja i przykładowe zastosowania mobilnej bezprzewodowej sieci typu ad-hoc
Modeling, Simulation and Application of Wireless, Mobile Adhoc Network
Abstract Full text

Mariusz Frydrych
Modelowanie charakterystyki generatora liczb pseudolosowych
Modeling the Characteristcs of Pseudo-Random Number Generator
Abstract Full text

Artur Męski, Agata Półrola
Modelowanie i weryfikacja protokołu sctp z wykorzystaniem automatów czasowych ze zmiennymi
Modelling and Verification of the Sctp Protocol Using Timed Automata with Discrete Data
Abstract Full text

Vol. 6, Nr 1, 2007

Paweł Burchert, Adam Pelikant
System zarządzania raportami
Report Management System
Abstract Full text

Krzysztof Drozdowski, Adam Pelikant
Tworzenie chatterbota chris
Construction of Chatterbot Chris
Abstract Full text

Robert Fiuk, Zbigniew Wróblewski
Cyfrowe modelowanie przepięć łączeniowych generowanych przez łączniki próżniowe
Digital Modelling of Overvoltage Generated by Vacuum Connector
Abstract Full text

Zbigniew Gmyrek
Modelowanie histerezy materiału magnetycznego za pomocą modelu preisach’a
The Hysteresis Modelling of Magnetic Material with Help of the Preisach Model
Abstract Full text

Marcin Janaszewski, Laurent Babout
Przegląd najpopularniejszych koncepcji szkieletyzacji obrazów 3d
Review of Popular Skeleton Conception of 3D Images
Abstract Full text

Paweł Janowski, Adam Pelikant
System obiegu wniosków jako przykład zastosowania ASP.NET 2.0 oraz MS SQL 2005 Express
System of Documents Management as A Example of ASP.NET 2.0 oraz MS SQL 2005 Express Application
Abstract Full text

Paulina Obara, Waldemar Szaniec
MRS I MES w analizie belek o zmiennym przekroju
FDM and FEM in Variable Section Beam Analysis
Abstract Full text

Piotr Wanat, Adam Pelikant
Obsługa acyklicznych grafów skierowanych (drzew) z poziomu języka zapytań SQL
Acyclical Graphs (Trees) Handling From the Level of Structure Query Language SQL
Abstract Full text

Kazimierz Wieczorkowski
Systemy ekspertowe w edukacji
Expert Systems
Abstract Full text

Mariusz Zarzycki, Adam Pelikant
Polityka bezpieczeństwa zasobów informatycznych
Security Politic for Computers Systems
Abstract Full text

Vol. 5, Nr1, 2006

Krzysztof Dems, Jan Turant, Dariusz Witczak
SYMULACYJNE METODY IDENTYFIKACJI USZKODZEN? W KONSTRUKCJACH MECHANICZNYCH
Abstract Full text

Bohdan Mandzij, Roman Z?elak
MATEMATYCZNY MODEL SYNCHRONIZOWANEGO AUTOOSCYLATORA W STANIE USTALONYM
Abstract Full text

Bohdan Mandzij, Andrij Bondarew
SYMULACJA KOMPUTEROWA UKŁADU SYNCHRONIZACJI FAZOWEJ W OBECNOS?CI SYGNAŁU PSK
Abstract Full text

Izabela Pruchnicka-Grabias
EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU SHARPE’A ORAZ TREYNORA NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOS?CIOWYCH W WARSZAWIE W LATACH 2002-2004
Abstract Full text

Andrzej Sikora, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
ROZPROSZONA I RÓWNOLEGŁA SYMULACJA DYSKRETNA, METODY REALIZACJI I SYSTEM OPROGRAMOWANIA
Abstract Full text

Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf
SZYBKIE PROTOTYPOWANIE STEROWANIA ROZMYTEGO W CZASIE RZECZYWISTYM SERWONAPE?DU ELEKTROPNEUMATYCZNEGO
Abstract Full text

Andrzej Borys
WYJAS?NIENIE PROBLEMÓW I TEORETYCZNYCH NIEJASNOS?CI WYSTE?PUJA?CYCH W METODZIE ANALIZY NIELINIOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH PRZY POMOCY SZEREGU VOLTERRY
Abstract Full text

Aleksander Wawer, Radosław Nielek, Romuald Kotowski
KOMPUTEROWA SYMULACJA DYNAMIKI ROZPRZESTRZENIANIA SIE? WIRUSÓW
Abstract Full text

Bogdan Mandziy, Bogdan Volochiy, Andriy Kolodiy, Oleksandr Matichyn
FORMING THE PROCEDURE OF ADAPTIVE SERVICE OF INFORMATIONAL TORRENTS IN THE COMMUTATING KNOTS OF TELECOMMUNICATION NETWORK
Abstract Full text

Katarzyna Posacka, Anna Szela?gowska
ZASTOSOWANIE ANALIZY REGRESJI W OCENIE KONKURENCYJNOS?CI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH W POLSCE W LATACH 1996 - 2004
Abstract Full text

Robert Roszak, Piotr Posadzy
NIELINIOWOS?C? MATERIAŁOWA W SYMULACJI ZJAWISK AEROELASTYCZNYCH
Abstract Full text

Zbigniew Gmyrek
MODELOWANIE HISTEREZY W MATERIAŁACH MAGNETYCZNYCH
Abstract Full text

 

Biuletyn Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

 

 

 

Quick links