Praktyki Studenckie- Grafika i Arch. Wnętrz I-go i II-go stopnia

Dodano dnia: 17 czerwca 2021

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE dotyczące Praktyk Studenckich Kierunek : Grafika i Arch. Wnętrz I-go i II-go stopnia

 

Informacje wstępne

 

Zawodowe praktyki studenckie w WSIU w Łodzi realizowane są w ramach programu kształcenia na kierunku „Grafika i Arch. Wnętrz" st. I i st. II,na podstawie następujących aktów prawnych:

 

1)Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z dnia 20 lipca 2018r. ( Dz. U. poz. 1668 z dn. 30. VIII 2018r.)

 

2)Regulaminu Praktyk Studenckich w WSIU w Łodzi z dnia 1 października 2019 r. wprowadzonego na podstawie Statutu WSIU rozporządzeniem Rektora.

 

3)Kierunkowy Regulamin Praktyk Studenckich Grafika i Arch. Wnętrz I-go i II-go stopnia uchwalonego przez Radę Wydziału.

 

Regulaminy, o których mowa wyżej oraz wszystkie inne niezbędne dokumenty i drukisą do pobrania na stronie Uczelni w zakładce Student? Biuro karier BAZA (http://wsinf.edu.pl/p-83-Biuro-Karier-BAZA )

 

1.Postanowienia ogólne:

 

1)Studenckie praktyki zawodowe (krótko praktyki) stanowią integralną część studiów st. I i st. II w ramach programu kształcenia na kierunku Grafika i Arch. Wnętrz. Praktyki są bezpośrednio związane z przedmiotami realizowanymi na WSIU w Łodzi.

 

2)Regulamin praktyk określa: cele, zasady organizacji, przebieg praktyk, obowiązki organizatorów i uczestników oraz warunki zaliczenia praktyk.

 

3)Zaliczenie praktyk przez powołanego opiekuna jest też warunkiem zaliczenia semestru (lub umotywowanym warunkowym przesunięciem terminu zaliczenia) i ostatecznie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

 

4)Informacje o odbytych przez studenta w toku studiów praktykach zapisane są w sekcji szóstej:

SUPLEMENT DO DYPLOMU

 

2.Cele praktyk:

 

1)Pogłębianie wiedzy przekazywanej w toku studiów i konfrontowania jej z pracą zawodową.

 

2)Nabywanie przez studentów doświadczeń związanych z funkcjonowaniem różnych organizacji, które mogą służyć w realizacji treści kształcenia.

 

3)Rozwijanie umiejętności studentów w organizowaniu: pracy własnej, zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, kreatywności w sytuacjach problemowych, aktywności, odpowiedzialności oraz profesjonalizmu w miejscu pracy.

 

4)Poszerzanie kompetencji społecznych poprzez kształcenie postawy zorientowanej na inicjatywę, przedsiębiorczość i odpowiedzialność za powierzone zadania oraz zrozumienie potrzeby samokształcenia na stanowisku pracy.

 

5)Doskonalenie umiejętności zawodowych w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy.

 

6)Nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie przygotowania pracy dyplomowej lub podjęcia pracy.

 

3.Organizacja praktyk:

 

1)W związku z realizacją profilu praktycznego na kierunku Grafika i Arch. Wnętrz, studenckie praktyki zawodowe, stanowią element programu kształcenia.

 

2)Praktyki odbywają się zgodnie z wymogami określonymi ustawowo od roku akademickiego 2018/2019 w wyznaczonych terminach na określonych semestrach:

 

a. Student Informatyki I stopnia jest zobowiązany do odbycia 960 godzin w terminie: od II roku - IVsemestr

 

960 godzin;

 

do IV roku - VII semestr

 

W planie studiów praktyki podzielone są na wymiar semestralny:

 

semestr III- 240h.

 

semestr IV- 240h

 

semestr V- 240h

 

semestr VI- 240h

 

 

 

UWAGA: W roku akademickim 2020/2021 ze względu na stan epidemiczny obowiązuje Roczne rozliczenie praktyk !!!!

 

b. Student Informatyki II stopnia jest zobowiązany do odbycia 480 godzin w terminie: od I roku - II semestr

 

480 godzin. do II roku - IV semestr

 

W planie studiów praktyki podzielone są na wymiar semestralny:

 

semestr II- 240h.

 

semestr III lub IV - 240h

 

UWAGA: W roku akademickim 2020/2021 ze względu na stan epidemiczny obowiązuje Roczne rozliczenie praktyk !!!!

 

3)Praktyki mogą odbywać się w jednym lub kilku podmiotach: gospodarczych, społecznych, administracyjnych.

 

4)Student może sam wybrać miejsce odbywania praktyk lub korzystać z ewentualnych propozycji Uczelni za pośrednictwem odpowiedniego przedstawiciela WSIU w zakresie organizacyjnym - upoważnionego do rozliczenia studenta z odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych (np. przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania ds. Praktyki lub przez Akademickie Biuro Karier - odpowiedzialne za organizację praktyk).

 

UWAGA: Student może zaliczyć praktyki również na podstawie swojego wcześniejszego lub obecnego Doświadczenia Zawodowego albo na podstawie Prowadzenia Własnej Działalności Gospodarczej, o ile spełniają one kryteria zawarte w Regulaminie Praktyki (podane poniżej). Można w takim przypadku zaliczyć od razu cały obowiązujący wymiar praktyk w planie studiów.

 

5)Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 2018 rokiem i kontynuują je na studiach o profilu ogólnym, odbywają praktyki zawodowe następująco:

 

a.160 godzin ( 4 tygodnie) V semestr - studia stacjonarne, pierwszego stopnia;

 

b.160 godzin ( 4 tygodnie) V semestr - studia niestacjonarne, pierwszego stopnia.

 

6)W przypadku przejścia na studia o profilu praktycznym obowiązuje wymiar praktyk ustalony w punkcie 2).

 

4.Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji praktyk

 

1)Praktyki realizowane są w podmiotach, z którymi podpisano przez przedstawicielem Uczelni stosowne porozumienia o współpracy (Załącznik Nr 1 Regulaminu praktyk Studenckich w WSIU).

 

UWAGA: Wypełniony druk porozumienia, podpisany przez pracodawcę, należy złożyć w Dziekanacie, w celu podpisania go również przez Kanclerza WSIU.

 

2)Student na czas odbywania praktyki zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupione w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

 

3)W przypadku studentów czynnie wykonujących zawód Grafika i Arch. Wnętrz, podstawą zaliczenia praktyk jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, zgodnie z Regulaminem praktyk potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego, a w szczególności zdobycie doświadczenia zawodowego przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w zawodzie Grafika i Arch. Wnętrz.

 

5.Cele i zadania opiekuna Praktyk na kierunku Grafika i Arch. Wnętrz

 

1)Opiekun Praktyk na kierunku Grafika i Arch. Wnętrz powoływany i odwoływany jest przez Radę Wydziału na wniosek Dziekana Wydziału w drodze uchwały.

 

2)Do zadań Opiekuna Praktyk należy:

 

a.Informowanie studenta o trybie odbywania praktyk i zapoznania go z obowiązującą dokumentacją;

 

b.Współpraca z podmiotami, w których realizowane są praktyki studenckie;

 

c.Weryfikacja pod względem merytorycznym dokumentacji potwierdzającej przebieg praktyki;

 

d.Zaliczanie praktyki polegające na weryfikacji wiedzy i doświadczenia zawodowego studenta. Weryfikacja obejmuje spełnienie programowych wymogów dotyczących zawodowej praktyki - potwierdzanych odpowiednimi dokumentami (w tym oświadczenia studenta o realizowanych przykładowych czynnościach wykonywanych w ramach pracy zawodowej);

 

 

 

UWAGA: Opiekunem Praktyk jest obecnie mgr Adam Stępiński - kontakt:atworkonproject@gmail.com

 

6.Rozpoczęcie i przebieg praktyk

 

1) Warunkiem zaliczenia praktyki w ramach Porozumienia pomiędzy Placówką, a Uczelnią jest złożenie przez studenta obowiązujących dokumentów: a. Umowy o organizację praktyk studenckich z placówką;

 

b.Dzienniczka praktyk;

 

c.Zaświadczenia o zakresie czynności z opisem kierunkowych efektów uczenia (rozliczenie godzinowe).

 

2)Warunkiem zaliczenia praktyk, na podstawie Doświadczenia Zawodowego jest złożenie przez studenta obowiązujących dokumentów:

 

a.Wniosku o zaliczenie praktyk;

 

b.Zaświadczenia o zakresie czynności z opisem kierunkowych efektów uczenia (rozliczenie godzinowe);

 

c.Aktualny zakres obowiązków;

 

d.Oświadczenia studenta o realizowanych przykładowych czynnościach wykonywanych w ramach pracy zawodowej - podpisane przez studenta (wskazane jest poświadczenie zakładu pracy).

 

e.Poświadczenie okresu łącznego zatrudnienia w miejscach pracy (co najmniej jeden rok).

 

3)Warunkiem zaliczenia praktyk, na podstawie Prowadzenia Własnej Działalności Gospodarczej jest złożenie przez studenta obowiązujących dokumentów:

 

a.Wniosku o zaliczenie praktyk;

 

b.Zaświadczenia o zakresie czynności z opisem kierunkowych efektów uczenia (rozliczenie godzinowe).

 

c.Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

d.Wykaz prac, umów, zleceń, projektów itp., związanych z kierunkiem studiów - uwzględniając efekty uczenia.

 

4)Obowiązki studenta w trakcie odbywania praktyki:

 

a.W odpowiednim terminie zgłosić się na praktykę z wymaganymi dokumentami i ważną umową ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 

b.Ustalić z pracodawcą przebieg realizacji praktyk;

 

c.Godnie reprezentować Uczelnię swoją postawą i zachowaniem w trakcie odbywania praktyki;

 

d.Postępować zgodnie z postanowieniami regulaminów, statutów oraz innych przepisów porządkowych, obowiązujących w podmiocie organizującym praktykę;

 

e.Sumiennie i z zaangażowaniem wykonywać powierzone zadania;

 

f.Systematycznie i rzetelnie wypełniać dokumenty potwierdzające odbycie i realizację praktyki zawodowej.

 

5)Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia praktyki przez Opiekuna Praktyk oraz uzyskanie merytorycznego potwierdzenia odbycia praktyki przez odpowiedniego przedstawiciela WSIU w zakresie organizacyjnym - upoważnionego do rozliczenia studenta z odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych (np. przez Pełnomocnika Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych ds. Praktyki lub pracownik Dziekanatu lub Akademickiego Biura Karier. Spełnienie tych warunków umożliwia i upoważnia do rozliczenia studenta z odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych.

 

7.Możliwości, prawa i obowiązki studenta odbywającego praktykę:

 

1)Student może ubiegać się o odbycie praktyki w jednym lub kilku podmiotach.

 

2)Student może ubiegać się o zmianę terminu praktyki lub przesunięcia ich realizacji na inny rok niż przewiduje to plan studiów składając do Dziekana stosowny wniosek.

 

3)Student w przypadku trudności w realizacji praktyki ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia ich do odpowiedniego przedstawiciela WSIU do spraw organizacyjnych praktyki (np. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych ds. Praktyki lub pracownik Dziekanatu lub Akademickiego Biura Karier).

 

8.Warunki zaliczenia praktyk

 

1)Warunkiem zaliczenia praktyk w semestrze jest:

 

a.Przedłożenie przez studenta Opiekunowi Praktyk, odpowiednio wypełnionego dzienniczka praktyk oraz innych wymaganych do zaliczenia dokumentów;

 

b.Poświadczenie uzyskanie założonych efektów uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych - w formie zaświadczenia o zakresie czynności z opisem kierunkowych efektów uczenia (rozliczenie godzinowe) - obowiązujące efekty uczenia zawarte są w gotowych do pobrania załącznikach - odpowiednio do sytuacji nr 4a,4b, 5a,5b,6a lub 6b - „zaświadczenia o zakresie czynności...."

 

2)Opiekun Praktyk dokonuje weryfikacji, ocenia realizację praktyki i dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej.

 

3)Termin zaliczenia praktyk musi być zgodny z planem studiów.

 

4)Końcowe zaliczenie praktyk odbywa się przez:

 

a.Opiekuna Praktyk pod względem merytorycznym;

 

b.Odpowiedniego przedstawiciela WSIU do spraw organizacyjnych praktyki (np. Pełnomocnika Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych ds. Praktyki lub pracownika Akademickiego Biura Karier ) - pod względem organizacyjnym.

 

5)Zaliczenie zawodowych praktyk odnotowane jest w Kacie Ocen i warunkuje dopuszczenie studenta do obrony pracy dyplomowej.

 

9.Postanowienia końcowe

 

1) Dziekan Wydziału odpowiedzialny jest za dbałość w aktualizacji ustawowych, wymagań w zakresie uzyskanych przez studenta podczas praktyk, efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

2)Dziekanat WSIU odpowiada za wpis w Suplemencie przebiegu praktyk oraz za przechowywanie dokumentów z nimi związanych.

 

3)Odpowiedni przedstawiciel WSIU do spraw organizacyjnych praktyki (np. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych ds. Praktyki lub pracownik Dziekanatu lub Akademickiego Biura Karier) - odpowiada za gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przebiegiem praktyk.

 

4)Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/19 oraz studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19, odbywają praktyki zawodowe zgodnie z aktualnym Regulaminem praktyk zawodowych, zatwierdzonym przez Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

 

10. Wykaz dokumentów obowiązujących podczas realizacji praktyk zawodowych na kierunku Grafika i Arch. Wnętrz I i II stopnia (do pobrania na stronie WSIU)

 

1.Porozumienie o współpracy z pracodawcami.

 

2.Umowa z placówką o organizację praktyk studenckich.

 

3.Dzienniczek praktyk - do pobrania w Dziekanacie

 

4a. Zaświadczenie o zakresie czynności zrealizowanych podczas studenckiej praktyki zawodowej stopień I 4b. Zaświadczenie o zakresie czynności zrealizowanych podczas studenckiej praktyki zawodowej stopień II 5.? ? Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego

 

5a. Zaświadczenie o zakresie czynności wykonywanych w miejscu pracy na poczet zaliczenia studenckiej

 

praktyki zawodowej stopień I. 5b. Zaświadczenie o zakresie czynności wykonywanych w miejscu pracy na poczet zaliczenia studenckiej

 

praktyki zawodowej stopień II. 6. Wniosek o zaliczenia praktyk na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 6a. Zaświadczenie o zakresie czynności w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej na poczet

 

zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej stopień I. 6b. Zaświadczenie o zakresie czynności w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej na poczet

 

zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej stopień II. 7. Wniosek o zmianę terminu odbywania praktyk.

 

 

 

 

 

Wykonano na podstawie dokumentu Dziekan dr. W. Kubiak

 

Przydatne linki