Przemówienie Rektora WSIU podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Dodano dnia: 8 października 2018

Przemówienie inauguracyjne na rozpoczęciu roku akademickiego 2018/2019

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Studenci!

Pozwólcie, że moje wystąpienie, inaugurujące rok akademicki 2018/19 rozpocznę od smutnej dla społeczności akademickiej, wiadomości. W końcu poprzedniego roku akademickiego, dwaj nasi koledzy odeszli na zawsze z naszego grona. Byli to dr Piotr Krzyżanowski, współtwórca i wieloletni Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych oraz profesor na Wydziale pedagogiki i promocji zdrowia, dr hab. nauk farmaceutycznych i inżynier chemii Marek Szewczyk. Chciałbym państwa prosić, abyśmy ich odejście uczcili chwilą ciszy.

Spotykamy się, jak co roku, aby po wakacyjnej przerwie wrócić do codziennych zajęć na Uczelni. Inauguracja roku akademickiego jest doniosłą uroczystością, obchodzoną na całym świecie – w każdym ośrodku akademickim – większym lub mniejszym, starym jak Oxford, czy dopiero powstałym. Chociaż ta uroczystość rozpoczyna kolejny rok ciężkiej pracy, to jest przez społeczność akademicką uważana za jedno z najbardziej radosnych świąt. Zawsze w dniu inauguracji słychać „Gaudeamus”. Jest tak dlatego, że zdobywanie wiedzy przez studentów oraz praca badawcza i dydaktyczna kadry akademickiej są traktowane jako wielka naukowa przygoda, jako twórcza i ekscytująca działalność. 

Szanowni Państwo!

Uczelnia na sza z roku na rok prowadzi działania mające na celu coraz lepsze przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności, lub inaczej „ogółu wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystania”, powtarzając definicję zamieszczoną w Nowej Encyklopedii Powszechnej. Czynimy, w naszym przekonaniu, ciągle wiele, aby przekazać naszym absolwentom nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz również umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktycznej działalności. Kierowany tą ostatnią przesłanką, Senat Uczelni podjął jednomyślnie uchwałę o zmianie wraz z początkiem bieżącego roku akademickiego profilu kształcenia na wszystkich kierunkach z profilu akademickiego na profil praktyczny. Będzie to skutkowało dla kolejnych roczników studentów, poczynając od aktualnego pierwszego, zwiększoną ilością godzin zajęć praktycznych realizowanych podczas ćwiczeń audytoryjnych i laboratoriów, przy równoczesnym zmniejszeniu liczby godzin zajęć teoretycznych realizowanych podczas wykładów. Co więcej, część zajęć praktycznych będzie prowadzona przez osoby prowadzące działalność zawodową. Taka decyzja, w naszym przekonaniu, jeszcze lepiej przygotuje kolejne roczniki absolwentów do prowadzenia bądź to własnej działalności zawodowej bądź też do jeszcze lepszej integracji z zespołami wieloosobowymi w firmach bądź jednostkach zarządzanych przez inne podmioty.

Jestem przekonany, że Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności zapewni w dalszym ciągu swoim absolwentom nie tylko wiedzę, lecz również coraz większe innowacyjne i twórcze umiejętności, niezbędne w ich przyszłym lub obecnym życiu zawodowym.

Uczelnia niedawno obchodziła 20-lecie swojego istnienia. W całym dotychczasowym dwudziestoletnim okresie jej działalności immatrykulowaliśmy w macierzystej siedzibie we Łodzi łącznie na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych ponad 20 tysięcy studentów, z których prawie połowa ukończyło już pomyślnie studia, uzyskując tytuły zawodowe inżyniera, licencjata i magistra, zaś pozostali w dalszym ciągu są naszymi studentami lub też z różnych powodów rozstali się z Uczelnią. Podobne wskaźniki dla wydziałów zamiejscowych wynoszą odpowiednio: ponad 12 tysięcy immatrykulowanych studentów i około 7 tysięcy absolwentów studiów I stopnia z tytułem licencjata lub inżyniera. Od kilku lat posiadamy w gronie naszych studentów liczną grupę studentów zagranicznych z Ukrainy, prowadzimy również zajęcia w języku angielskim.

Mijający rok akademicki 2017/18 przyniósł szereg istotnych wydarzeń w życiu Uczelni. Za najważniejsze uważam przygotowanie, wysiłkiem kadry akademickiej Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia opracowanie programu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich na kierunku ‘fizjoterapia’, który to program uzyskał bez żadnych istotnych zmian akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugim, równie ważnym osiągnięciem Uczelni, było uzyskanie po raz kolejny na okres następnych pięciu lat, pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku kształcenia ‘Informatyka’ na Wydziale Informatyki i Zarządzanie w łódzkiej siedzibie Uczelni oraz na Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy. Ta pozytywna ocena jest rezultatem działań kadry akademickiej i dziekanów obu tych wydziałów. Należy również w tym miejscu wspomnieć o dokonaniach Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych, znajdujących swój końcowy wyraz w indywidualnych i zbiorowych wystawach dorobku artystycznego nauczycieli akademickich tego wydziału.

Szanowni Państwo!

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego całej społeczności akademickiej Uczelni i licznym jej przyjaciołom życzę wielu sukcesów na studiach i w pracy zawodowej. Serdecznie pozdrawiam również wszystkich absolwentów naszej Uczelni - tych, którzy są dziś z nami oraz tych, rozsianych po całym kraju a dzisiaj tu nieobecnych.

Na koniec pragnę zwrócić się do studentów.

Cieszymy się, że wybraliście naszą Uczelnię. Doceniamy Wasze osiągnięcie i sukcesy, wasze zaangażowanie w działalność samorządową i we wszystkie sprawy Uczelni. 

Szczególnie ciepłe słowa pragnę skierować do studentów I roku. Stawiacie Państwo dopiero pierwsze kroki w Waszej akademickiej karierze, w uczelni świadomie przez Was wybranej, która, jestem o tym głęboko przekonany, Was nie rozczaruje i która zapewni Wam solidną podstawę do błyskotliwej kariery i interesującego życia zawodowego. Serdecznie Was witam i życzę, aby Wasze wszystkie najbardziej dalekosiężne plany się spełniły i obyście znaleźli tu nie tylko wiedzę, ale i możliwość realizacji wszystkich waszych pasji.

Kończąc moje wystąpienie, chciałbym postawić sobie i nam wszystkim pytanie, co nas czeka i czemu powinniśmy sprostać w nadchodzącym roku akademickim 2018/19? Odpowiedź zależy od nas wszystkich, od naszego wkładu pracy i zaangażowania w życie uczelni.

Życzę zarówno Państwu jak i sobie, aby nadchodzący rok akademickich był lepszy pod każdym względem od poprzedniego. Uczelnia w roku akademickim 2018/19 wchodzi w dwudziesty drugi rok swojego istnienia.

Przydatne linki